FIRMA HANDLOWA SEMMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000594026
Numer REGON: 350939045
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-12-31
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2023-07-11
Sygnatura akt[RDF/531225/23/286]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-12-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 350939045 NIP 67910487492015-12-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA SEMMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-12-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-12-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2015-12-31 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. CHRISTO BOTEWA nr domu 2B nr lokalu - kod pocztowy 30-798 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2015-12-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki126.11.2015 R., REP. A NR 14623/2015, NOTARIUSZ IWONA PLAMIRSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE.2015-12-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-12-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2015-12-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE NA PODSTAWIE ART. 551 § 1, ART. 562 W ZW. Z ART. 563 ORAZ ART. 581 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH SPÓŁKI FIRMA HANDLOWA „SEMMA-PLUS” SPÓŁKA JAWNA ELŻBIETA OSTROWSKA, SEWER OSTROWSKI, MARIA JUREK W SPÓŁKĘ FIRMA HANDLOWA SEMMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU PODJĘTA 26.11.2015 R. PRZEZ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JAWNEJ: - ELŻBIETĘ OSTROWSKĄ, - MARIĘ JUREK, - SEWERA OSTROWSKIEGO, I FIRMĘ HANDLOWĄ SEMMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE - KRS NR 0000558328 ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA W KRAKOWIE IWONĘ PALMIRSKĄ, REP. A NR 14619/2015R.2015-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA „SEMMA-PLUS” SPÓŁKA JAWNA ELŻBIETA OSTROWSKA, SEWER OSTROWSKI, MARIA JUREK2015-12-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2015-12-31 do dziś
3. Numer w rejestrze0000032231 2015-12-31 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTROWSKA2015-12-31 do dziś
2. ImionaELŻBIETA IRENA2015-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-12-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-12-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-12-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-12-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-12-31 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁOTYCH2015-12-31 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego140 000,00 ZŁ2020-08-12 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-08-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego70.000,00 ZŁOTYCH2015-12-31 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-12-31 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUREK2015-12-31 do dziś
2. ImionaMARIA TERESA2015-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2015-12-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-12-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-12-31 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁOTYCH2015-12-31 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego70.000,00 ZŁOTYCH2015-12-31 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2015-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego70.000,00 ZŁOTYCH2015-12-31 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-12-31 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA SEMMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-12-31 do dziś
4. Numer KRS0000558328 2015-12-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2015-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-12-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU GDY KOMPLEMENTARIUSZEM JEST OSOBA PRAWNA, KOMPLEMENTARIUSZ JEST REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD TEJ OSOBY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI W NIEJ ZASADAMI REPREZENTACJI.2015-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA SEMMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-12-31 do dziś
4. Numer KRS0000558328 2015-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2015-12-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy196 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-12-31 do dziś
246 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2015-12-31 do dziś
346 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-12-31 do dziś
447 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-12-31 do dziś
547 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-12-31 do dziś
647 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-12-31 do dziś
747 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-12-31 do dziś
873 1 REKLAMA2015-12-31 do dziś
947 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
2data złożenia 28.12.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-28 do dziś
3data złożenia 22.09.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-22 do dziś
4data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
5data złożenia 30.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-30 do dziś
6data złożenia 17.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-17 do dziś
7data złożenia 11.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-28 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-22 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-30 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-17 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów