AQUA HOTEL ZAKOPANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000593804
Numer REGON: 362848563
Numer NIP: 7361721109
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-12-23
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2024-03-20
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/5824/24/423]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-12-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUA HOTEL ZAKOPANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-12-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-12-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-12-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat TATRZAŃSKI gmina ZAKOPANE miejscowość ZAKOPANE2015-12-23 do dziś
2. Adresmiejscowość ZAKOPANE ulica UL. JAGIELLOŃSKA nr domu 29 kod pocztowy 34-500 poczta ZAKOPANE kraj POLSKA 2017-02-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.10.2015 R. - REPERTORIUM A NR 6796/2015, NOTARIUSZ TOMASZ KURNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE. 07.12.2015 R. - REPERTORIUM A NR 7892/2015, NOTARIUSZ TOMASZ KURNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE - ZMIANA § 10 UST. 1-3 UMOWY SPÓŁKI.2015-12-23 do dziś
219.09.2017 R. NOTARIUSZ TOMASZ KURNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REPERTORIUM A NR 5980/2017 - ZMIANA § 8 UST.1, § 9 ORAZ § 12 UST.7 UMOWY SPÓŁKI2017-11-13 do dziś
322.04.2022 R. NOTARIUSZ TOMASZ KURNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REPERTORIUM A NR 2836/2022 - ZMIANA § 8 UST.1 ORAZ § 9 UMOWY SPÓŁKI2022-05-27 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.11.2023, REPERTORIUM A NUMER 8288/2023, NOTARIUSZ TOMASZ KURNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA TOMASZ KURNICKI, MATEUSZ OLSZEWSKI SPÓŁKA CYWILNA, UL. KRÓLEWSKA 23/1, 30-040 KRAKÓW, ZMIANA § 8 UST. 1 ORAZ § 9 UMOWY SPÓŁKI2024-03-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-12-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-12-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIŚNIEWSKI2015-12-23 do dziś
2. ImionaANTONI TOMASZ2015-12-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 4.542.157,23 ZŁ OBJĘTY WSPÓŁWŁASNOŚCIĄ MAŁŻEŃSKĄ MAJĄTKOWĄ Z GABRIELĄ WIESŁAWĄ WIŚNIEWSKĄ2024-03-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2024-03-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIŚNIEWSKA2015-12-23 do dziś
2. ImionaGABRIELA WIESŁAWA2015-12-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 4.542.157,23 ZŁ OBJĘTY WSPÓŁWŁASNOŚCIĄ MAŁŻEŃSKĄ MAJĄTKOWĄ Z ANTONIM TOMASZEM WIŚNIEWSKIM2024-03-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2024-03-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego39467117,03 ZŁ2024-03-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport125000000,00 ZŁ2016-03-15 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-12-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2015-12-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSITEK2017-09-13 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2017-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-09-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-09-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2015-12-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoJEZIERSKI2015-12-23 do dziś
2. ImionaRYSZARD2015-12-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-12-23 do dziś
21. NazwiskoCZAPLIŃSKI2015-12-23 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW JÓZEF2015-12-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-12-23 do dziś
31. NazwiskoRYCZEK2015-12-23 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ JANUSZ2015-12-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-12-23 do dziś
41. NazwiskoWIŚNIEWSKI2015-12-23 do dziś
2. ImionaANTONI TOMASZ2015-12-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-12-23 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2015-12-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2015-12-23 do dziś
264 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2015-12-23 do dziś
343 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2015-12-23 do dziś
441 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-12-23 do dziś
568 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2015-12-23 do dziś
641 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-12-23 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-12-23 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-12-23 do dziś
968 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-12-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.06.2017 okres OD 12.10.2015 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
2data złożenia 23.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-23 do dziś
3data złożenia 13.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
4data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
5data złożenia 24.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-24 do dziś
6data złożenia 24.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-24 do dziś
7data złożenia 18.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 12.10.2015 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-23 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 12.10.2015 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-23 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów