DOKTOR PG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000593720
Numer REGON: 363360705
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-12-30
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2020-10-13
Sygnatura akt[RDF/258934/20/435]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-12-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOKTOR PG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-12-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-12-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2015-12-30 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. WŁADYSŁAWA MITKOWSKIEGO nr domu 4 nr lokalu LU1 kod pocztowy 30-337 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2015-12-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO Z DNIA 11 GRUDNIA 2015 R. ZAWARTA PRZED NOTARIUSZEM JANEM HOLOCHEREM Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE PRZY UL.KRAKOWSKIEJ 49/4, REP.A NR 7370/20152015-12-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-12-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-12-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLIK2015-12-30 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2015-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 15.000,00 ZŁ (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)2015-12-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-12-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŁDA2015-12-30 do dziś
2. ImionaWALDEMAR ANDRZEJ2015-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 15.000,00 ZŁ (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)2015-12-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-12-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego30000,00 ZŁ2015-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-12-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI DLA ZOBOWIĄZAŃ DO KWOTY 15.000 ZŁ (SŁOWNIE: PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK. DLAZOBOWIĄZAŃ PRZEKRACZAJĄCYCH 15.000 ZŁ (SŁOWNIE: PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2015-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLIK2015-12-30 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2015-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-12-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-12-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŁDA2015-12-30 do dziś
2. ImionaWALDEMAR ANDRZEJ2015-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-12-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoZEMOWSKI2015-12-30 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2015-12-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-12-30 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2015-12-30 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2015-12-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-12-30 do dziś
286 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2015-12-30 do dziś
386 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-12-30 do dziś
486 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2015-12-30 do dziś
585 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-12-30 do dziś
673 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2015-12-30 do dziś
777 29 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2015-12-30 do dziś
877 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2015-12-30 do dziś
977 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2017 okres OD 11.12.2015 DO 31.12.20162017-10-06 do dziś
2data złożenia 18.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
3data złożenia 07.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
4data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 11.12.2015 DO 31.12.20162017-10-06 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 11.12.2015 DO 31.12.20162017-10-06 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów