BOKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000593512
Numer REGON: 363354099
Numer NIP: 5223049891
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-12-28
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2022-08-10
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/40064/22/566]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-12-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-12-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-12-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-12-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA „SOLIDARNOŚCI” nr domu 75 nr lokalu 26 kod pocztowy 00-090 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-12-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.12.2015R., NOTARIUSZ GABRIELA WALEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, AL.NIEPODLEGŁOŚCI 54 LOK.14/PIĘTRO IV, REP.A NR 1589/20152015-12-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-12-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-12-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBONGARTZ2015-12-28 do dziś
2. ImionaMICHAEL WERNER2015-12-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00 ZŁ2016-04-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-04-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-12-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-12-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2015-12-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBONGARTZ2015-12-28 do dziś
2. ImionaMICHAEL WERNER2015-12-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-12-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBONGARTZ2016-04-19 do dziś
2. ImionaYVETTE CONSTANZE2016-04-19 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2016-04-19 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-12-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2015-12-28 do dziś
296 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2017 okres OD 11.12.2015 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
2data złożenia 05.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-08 do dziś
3data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-25 do dziś
4data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-26 do dziś
5data złożenia 26.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-25 do dziś
6data złożenia 12.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-10 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-08 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-25 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-26 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 11.12.2015 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-08 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-25 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-26 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-25 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 11.12.2015 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-08 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-25 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-26 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-25 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów