ARTGLUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000593399
Numer REGON: 362914248
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-12-22
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2021-10-11
Sygnatura akt[RDF/346882/21/846]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-12-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 362914248 NIP 95919665252015-12-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTGLUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-12-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-12-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-12-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KIELCE gmina KIELCE miejscowość KIELCE2015-12-22 do dziś
2. Adresmiejscowość KIELCE ulica UL. ROBOTNICZA nr domu 1 nr lokalu 906 kod pocztowy 25-662 poczta KIELCE kraj POLSKA 2015-12-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.10.2015 R., REP. A 4985/2015, NOTARIUSZ KAMILA SZWARC, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. PLANTY 16C LOK. 3.2015-12-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-12-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-12-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURSIG2015-12-22 do dziś
2. ImionaHENRYK PAWEŁ2015-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały46 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 600,00 ZŁ2015-12-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-12-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPROMYK ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2600430312015-12-22 do dziś
4. Numer KRS0000241378 2015-12-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały39 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 900,00 ZŁ2015-12-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-12-22 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZPITAL KIELECKI ŚW. ALEKSANDRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2600937802015-12-22 do dziś
4. Numer KRS0000257864 2015-12-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 000,00 ZŁ2015-12-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-12-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2015-12-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport14600,00 ZŁ2015-12-22 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-12-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO REPREZENTACJA SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU Z TYM, ŻE KAŻDORAZOWO REPREZENTACJA SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA PREZESA ZARZĄDU ORAZ DYREKTORA ZARZĄDU.2015-12-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAJĄC2015-12-22 do dziś
2. ImionaRENATA HELENA2015-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-12-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-12-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROWIEC2015-12-22 do dziś
2. ImionaJAKUB WŁODZIMIERZ2015-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR ZARZĄDU2015-12-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-12-22 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURSIG2015-12-22 do dziś
2. ImionaHENRYK PAWEŁ2015-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2015-12-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-12-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy172 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2015-12-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy186 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2015-12-22 do dziś
272 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2015-12-22 do dziś
346 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2015-12-22 do dziś
446 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2015-12-22 do dziś
547 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-12-22 do dziś
647 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-12-22 do dziś
771 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2015-12-22 do dziś
874 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-12-22 do dziś
977 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2015-12-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2017 okres OD 29.10.2015 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
2data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
3data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
4data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
5data złożenia 11.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 29.10.2015 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 29.10.2015 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów