GRZYBOWSKA CENTER 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000593279
Numer REGON: 142129991
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-01-08
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2022-07-15
Sygnatura akt[RDF/407239/22/597]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-01-08 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142129991 NIP 52524675562016-01-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRZYBOWSKA CENTER 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-01-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-01-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2021-09-10 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. PIASTOWSKA nr domu 34 nr lokalu LU1 kod pocztowy 30-067 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2021-09-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki114.09.2015 R., REPERTORIUM A NR 8060/2015, NOTARIUSZ WOJCIECH SZKADŁUBOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA KRAKÓW, UL. BRONOWICKA 19/LU18 20.11.2015 R., REPERTORIUM A NR 10554/2215, NOTARIUSZ WOJCIECH SZKADŁUBOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA KRAKÓW UL. BRONOWICKA 18/LU18 - ZMIANA UST. 5, DODANIE W USTĘPIE 4 PKT 4.32016-01-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-01-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2016-01-08 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW GRZYBOWSKA CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W WARSZAWIE KRS 342578 Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2015 ROKU O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ, REPERTORIUM A NR 8060/2015, NOTARIUSZ WOJCIECH SZKADŁUBOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. BRONOWICKA 19/LU172016-01-08 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaGRZYBOWSKA CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-01-08 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2016-01-08 do dziś
3. Numer w rejestrze0000342578 2016-01-08 do dziś
5. Numer REGON1421299912016-01-08 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZYBOWSKA CENTER 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3613049732016-01-08 do dziś
4. Numer KRS0000554266 2016-01-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-01-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTERRA CASA SPÓŁKA AKCYJNA2016-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3572062512016-01-08 do dziś
4. Numer KRS0000130551 2016-01-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-01-08 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5000 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2016-01-08 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego3807232,66 ZŁ (TRZY MILIONY OSIEMSET SIEDEM TYSIĘCY DWIEŚCIE TRZYSIEŚCI DWA ZŁOTE SZEŚĆDZIESIĄT SZEŚĆ GROSZY)2016-01-08 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-01-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPILCH2016-01-08 do dziś
2. ImionaJAN BOGDAN2016-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-01-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-01-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-01-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-01-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-01-08 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5000 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2016-01-08 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego423,17 ZŁ (CZTERYSTA DWADZIEŚCIA TRZY ZŁOTE SIEDEMNAŚCIE GROSZY)2016-01-08 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-01-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTŁUSTOCHOWSKI2016-01-08 do dziś
2. ImionaARTUR2016-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-01-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-01-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-01-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-01-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-01-08 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5000 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2016-01-08 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego423,17 ZŁ (CZTERYSTA DWADZIEŚCIA TRZY ZŁOTE SIEDEMNAŚCIE GROSZY)2016-01-08 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-01-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-01-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE2016-01-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZYBOWSKA CENTER 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3613049732016-01-08 do dziś
4. Numer KRS0000554266 2016-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-01-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-01-08 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-01-08 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-01-08 do dziś
477 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2016-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.06.2017 okres OD 08.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
2data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
3data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
4data złożenia 16.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
5data złożenia 06.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
6data złożenia 15.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 08.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów