CUBES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000593065
Numer REGON: 363280455
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-12-18
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2022-04-20
Sygnatura akt[RDF/377254/22/187]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-12-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUBES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-12-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-12-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSKI gmina PRUSZCZ GDAŃSKI miejscowość STRASZYN2015-12-18 do dziś
2. Adresmiejscowość STRASZYN ulica UL. JANA KASPROWICZA nr domu 47 kod pocztowy 83-010 poczta STRASZYN kraj POLSKA 2015-12-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 14.12.2015 R., AGNIESZKA OLESZCZUK - KOWALSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI, UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 44/1, REPERTORIUM A NR 4598/20152015-12-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-12-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCUBES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3632116322015-12-18 do dziś
4. Numer KRS0000591493 2015-12-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2015-12-18 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHOMICZ2015-12-18 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ JAROSŁAW2015-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-12-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-12-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-12-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-12-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-12-18 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej20.000,00 ZŁOTYCH2015-12-18 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego100.000,00 ZŁOTYCH2015-12-18 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2015-12-18 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100.000,00 ZŁOTYCH2015-12-18 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-12-18 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-12-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE KOMPLEMENTARIUSZOWI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-12-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCUBES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3632116322015-12-18 do dziś
4. Numer KRS0000591493 2015-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-12-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy196 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2015-12-18 do dziś
221 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2015-12-18 do dziś
386 OPIEKA ZDROWOTNA2015-12-18 do dziś
482 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2015-12-18 do dziś
578 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2015-12-18 do dziś
658 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2015-12-18 do dziś
752 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2015-12-18 do dziś
873 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2015-12-18 do dziś
977 WYNAJEM I DZIERŻAWA2015-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.06.2017 okres OD 18.12.2015 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
2data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-27 do dziś
3data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
4data złożenia 20.04.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-04-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 18.12.2015 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-27 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów