TANGENS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-18 godz. 09:34:56
Numer KRS: 0000593005
Numer REGON: 363265540
Numer NIP: 6222791525
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-12-18
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2024-04-17
Sygnatura akt[RDF/595932/24/164]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-12-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTANGENS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-12-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-12-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat OSTROWSKI gmina OSTRÓW WIELKOPOLSKI miejscowość OSTRÓW WIELKOPOLSKI2015-12-18 do dziś
2. Adresmiejscowość OSTRÓW WIELKOPOLSKI ulica UL. SADOWA nr domu 26A kod pocztowy 63-400 poczta OSTRÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA 2015-12-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.12.2015R.2015-12-18 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.12.2015R., REP.A NR 2159/2015, NOTARIUSZ MICHAŁ JAKUB ZIEMBA, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM - ZMIENIONO §§ 5, 6, 9 I 102016-03-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-12-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-12-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAIK2018-02-27 do dziś
2. ImionaKATARZYNA MONIKA2018-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały24.391 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.219.550,00 ZŁ2018-02-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-02-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRATAJCZYK2018-05-21 do dziś
2. ImionaIZABELA PATRYCJA2018-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2.809 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 140.450,00 ZŁ2018-05-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-05-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1360000,00 ZŁ2016-03-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport11355000,00 ZŁ2016-03-29 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-12-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2015-12-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRATAJCZYK2018-05-21 do dziś
2. ImionaIZABELA PATRYCJA2018-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-05-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.07.2017 okres OD 18.12.2015 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
2data złożenia 15.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
3data złożenia 29.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-29 do dziś
4data złożenia 04.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-04 do dziś
5data złożenia 26.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-26 do dziś
6data złożenia 17.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-17 do dziś
7data złożenia 13.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-13 do dziś
8data złożenia 17.04.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 18.12.2015 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-29 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-04 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-26 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-17 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-13 do dziś
8OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów