EMPLAKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000592360
Numer REGON: 363249592
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-12-16
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2022-03-29
Sygnatura akt[BB.VIII NS-REJ.KRS/2830/22/921]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIELSKU - BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-12-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMPLAKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-12-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-12-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat ŻYWIECKI gmina ŻYWIEC miejscowość ŻYWIEC2021-12-07 do dziś
2. Adresmiejscowość ŻYWIEC ulica KOMOROWSKICH nr domu 27 kod pocztowy 34-300 poczta ŻYWIEC kraj POLSKA 2021-12-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.12.2015R.2015-12-16 do dziś
210.11.2021, REPERTORIUM A NUMER 7606, NOTARIUSZ MICHAŁ WIECZOREK, KANCELARIA NOTARIALNA, UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘTO NOWY TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2021-12-07 do dziś
307.02.2022 R.; REPERTORIUM A NUMER 349/2022; NOTARIUSZ TOMASZ JANIK, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZA TOMASZA JANIKA W BIELSKU-BIAŁEJ, ZMIENIONO PARAGRAFY: 1, 2, 4, 5, 6.2022-03-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-12-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-12-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCYBULSKI2021-12-07 do dziś
2. ImionaPIOTR2021-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2022-03-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-03-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBULUT2022-03-29 do dziś
2. ImionaYALÇIN2022-03-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ2022-03-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-03-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego60000,00 ZŁ2022-03-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-12-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁOKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-12-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCYBULSKI2021-12-07 do dziś
2. ImionaPIOTR2021-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-12-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2021-12-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2015-12-16 do dziś
241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-12-16 do dziś
345 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2015-12-16 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-12-16 do dziś
558 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2015-12-16 do dziś
646 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2021-12-07 do dziś
746 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2021-12-07 do dziś
846 9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2021-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.06.2019 okres OD 16.12.2015 DO 31.12.20162019-06-05 do dziś
2data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-25 do dziś
3data złożenia 11.08.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-08-11 do dziś
4data złożenia 11.08.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-08-11 do dziś
5data złożenia 11.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.12.2015 DO 31.12.20162019-06-05 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-25 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-08-11 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-08-11 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 16.12.2015 DO 31.12.20162019-06-05 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów