HEXA TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-17 godz. 12:47:07
Numer KRS: 0000592021
Numer REGON: 110173735
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-12-21
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2021-07-01
Sygnatura akt[RDF/308960/21/614]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-12-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 110173735 NIP 56318023032015-12-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHEXA TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-12-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nr w rejestrze 145 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W CHEŁMIE V WYDZIAŁ GOSPODARCZY2015-12-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-12-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat CHEŁM gmina CHEŁM miejscowość CHEŁM2015-12-21 do dziś
2. Adresmiejscowość CHEŁM ulica UL. OKSZOWSKA nr domu 71 kod pocztowy 22-100 poczta CHEŁM kraj POLSKA 2015-12-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA DNIA 26.02.1990 R., NOTARIUSZ JACEK PRZETOCKI, PBN W CHEŁMIE REP. A 202090; 21.08.2015 R. NOTARIUSZ JACEK PRZETOCKI; KANCELARIA NOTARIALNA JACKA PRZETOCKIEGO W CHEŁMIE UL. LUBELSKA 69; REP. A NR 7014/2015 - UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY ORAZ NADANO JEJ NOWĄ TREŚĆ.2015-12-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-12-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-12-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEJMAN2016-02-15 do dziś
2. ImionaMICHAŁ RAFAŁ2016-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW, KAŻDY PO 1000,00 ZŁOTYCH O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁOTYCH2016-02-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-02-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2015-12-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-12-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU I POWOŁANI PROKURENCI LUB PRACOWNICY DZIAŁAJĄCY W RAMACH UMOCOWANIA. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM2015-12-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEJMAN2015-12-21 do dziś
2. ImionaMICHAŁ RAFAŁ2015-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-12-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2020-02-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2015-12-21 do dziś
217 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY2015-12-21 do dziś
318 1 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ2015-12-21 do dziś
418 2 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2015-12-21 do dziś
525 1 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH2015-12-21 do dziś
625 6 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2015-12-21 do dziś
725 7 PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNICZYCH, SZTUĆCÓW, NARZĘDZI I WYROBÓW METALOWYCH OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA2015-12-21 do dziś
828 2 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA2015-12-21 do dziś
928 4 PRODUKCJA MASZYN I NARZĘDZI MECHANICZNYCH2015-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-25 do dziś
2data złożenia 05.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
3data złożenia 16.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
4data złożenia 09.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
5data złożenia 01.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-25 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-25 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów