ASTERIA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000591934
Numer REGON: 363321645
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-12-22
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2020-09-25
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/43050/20/848]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-12-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTERIA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-12-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-12-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-12-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-12-22 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ŻAGLOWA nr domu 1 nr lokalu 8 kod pocztowy 02-654 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-12-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.10.2015 R., NOTARIUSZ BARTOSZ WALENDA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 5807/20152015-12-22 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 28 CZERWCA 2016 ROKU, REP. A - 5580/2016, NOTARIUSZ BARTOSZ WALENDA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE; ZMIANA: §5 UST. 1 ORAZ §6 AKT NOTARIALNY Z DNIA 28 CZERWCA 2016 ROKU, REP. A - 5592/2016, NOTARIUSZ BARTOSZ WALENDA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE; 1) ZMIANA: §5 UST. 1 2) DODANIE: UST. 3 W §62016-08-22 do dziś
301.09.2020 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY KATARZYNA PARDO ZASTĘPCA NOTARIUSZA BARTOSZA WALENDY, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1725/2020, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI.2020-09-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-12-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-12-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBACHMAN2015-12-22 do dziś
2. ImionaDOROTA2015-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7525000 ZŁ2016-08-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-08-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUSZEWSKI2016-08-22 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JAN2016-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały84400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 42 200 000 ZŁ2016-08-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-08-22 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBACHMAN2016-08-22 do dziś
2. ImionaMACIEJ ANDRZEJ2016-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały14960 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7480000 ZŁ2016-08-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-08-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego60005000,00 ZŁ2016-08-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport160000000,00 ZŁ2016-08-22 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-12-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2015-12-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUSZEWSKI2016-08-22 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JAN2016-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-08-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-08-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2015-12-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy181 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2015-12-22 do dziś
266 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-12-22 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-12-22 do dziś
464 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2015-12-22 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-12-22 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-12-22 do dziś
782 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2015-12-22 do dziś
835 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2020-09-25 do dziś
935 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2020-09-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2017 okres OD 22.12.2015 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
2data złożenia 10.07.2017 okres OD 28.06.2016 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
3data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
4data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
5data złożenia 10.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-10 do dziś
6data złożenia 10.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-10 do dziś
7data złożenia 10.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-11 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 22.12.2015 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
2OD 28.06.2016 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-10 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 22.12.2015 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
2OD 28.06.2016 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-10 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-10 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 22.12.2015 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
2OD 28.06.2016 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-10 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-10 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów