EMUNA

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000591832
Numer REGON: 363285004
Numer NIP: 7252108901
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-12-21
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2019-07-23
Sygnatura akt[RDF/169807/19/432]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2015-12-21 do dziś
3. NazwaEMUNA2015-12-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-12-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2015-12-21 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. POMORSKA nr domu 18 kod pocztowy 91-416 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2015-12-21 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejMIRIAMSZYCHOWSKA@GMAIL.COM,DAWIDSZYCHOWSKI@GMAIL.COM2015-12-21 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu122.11.2015 R.2015-12-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2015-12-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuMINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO2015-12-21 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-12-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTOWAĆ FUNDACJĘ NA ZEWNĄTRZ MOŻE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH WYMAGANY JEST PODPIS DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, W TYM PREZESA.2015-12-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSYNGER2019-06-10 do dziś
2. ImionaMARIA ZOFIA2015-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2019-06-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA FUNDACJI2015-12-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPANEK2019-06-10 do dziś
2. ImionaANNA2019-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIMMERER2019-06-10 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2019-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSYNGER2019-06-10 do dziś
2. ImionaIVO2019-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-10 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy194 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI RELIGIJNYCH2015-12-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-12-21 do dziś
285 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-12-21 do dziś
385 10 Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE2015-12-21 do dziś
463 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2015-12-21 do dziś
558 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2015-12-21 do dziś
684 11 Z KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ2015-12-21 do dziś
790 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA2015-12-21 do dziś
891 01 A DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK2015-12-21 do dziś
963 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2015-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2016 okres OD 22.10.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
2data złożenia 04.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-01 do dziś
3data złożenia 07.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-07 do dziś
4data złożenia 23.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 22.10.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-01 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-07 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-23 do dziś
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacji1.PROMOCJA KULTURY I RELIGII ŻYDOWSKIEJ; 2.EDUKACJA Z ZAKRESU RELIGII, KULTURY I HISTORII ŻYDOWSKIEJ; 3.PUBLIKACJE DOTYCZĄCE RELIGII, KULTURY I MNIEJSZOŚCI ŻYDOWSKIEJ; 4.INICJOWANIE, PROWADZENIE I WSPIERANIE WSZELKICH DZIAŁAŃ NA RZECZ PROMOCJI KULTURY I RELIGII ŻYDOWSKIEJ; 5.TWORZENIE MIEJSC KULTU RELIGIJNEGO DLA WYZNAWCÓW JUDAIZMU NA TERENIE RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ; 6.WSPIERANIE ISTNIEJĄCYCH I TWORZENIE NOWYCH OŚRODKÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I RELIGIĄ ŻYDOWSKĄ; 7.DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH W SZCZEGÓLNOŚCI CZŁONKÓW GMINY WYZNANIOWEJ ŻYDOWSKIEJ NA TERENIE ŁODZI I CAŁEJ POLSKI; 8.PRZEŁAMYWANIE STEREOTYPÓW DOTYCZĄCYCH ŻYDÓW, MNIEJSZOŚCI ŻYDOWSKIEJ ORAZ JUDAIZMU; 9.DIALOG I PROPAGOWANIE WSPÓŁPRACY POLSKO-ŻYDOWSKIEJ I POLSKO-IZRAELSKIEJ; 10.WSPARCIE I POMOC OSOBOM Z POCHODZENIEM ŻYDOWSKIM NA TERENIE RZECZPOSPOLITEJ POLSKI ORAZ POLSKICH ŻYDÓW ZA GRANICĄ; 11.PROMOCJA IZRAELA; 12.DZIAŁANIA NA RZECZ PODTRZYMANIA I ODBUDOWY KULTURY ŻYDOWSKIEJ; 13.INICJOWANIE I WPROWADZANIE POZYTYWNYCH ZMIAN KULTUROWYCH ORAZ ZMIAN NA POZIOMIE ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ; 14.PODNOSZENIE WIEDZY SPOŁECZEŃSTWA O HISTORII POLSKI, W SZCZEGÓLNOŚCI HISTORII ŻYDÓW MIESZKAJĄCYCH NA JEJ TERENACH ORAZ ICH DZIEDZICTWA KULTUROWEGO; 15.DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH, ETNICZNYCH I RELIGIJNYCH W SZCZEGÓLNOŚCI ŻYDÓW I WYZNAWCÓW JUDAIZMU; 16. PROMOCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZA GRANICĄ.2015-12-21 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów