INSTYTUT WSPARCIA OPERACYJNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000591692
Numer REGON: 363304300
Numer NIP: 5272754690
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-12-21
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2022-06-01
Sygnatura akt[RDF/385160/22/588]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-12-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT WSPARCIA OPERACYJNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-12-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-12-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-12-21 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. LUDWIKI nr domu 4 kod pocztowy 01-226 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-12-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.11.2015, NOTARIUSZ DOROTA KAŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. GRZYBOWSKIEJ 12/14, REP. A NR 7198/2015.2015-12-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-12-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-12-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCENDROWSKA2015-12-21 do dziś
2. ImionaELŻBIETA HANNA2015-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,- ZŁOTYCH2015-12-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-12-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIMBIEROWICZ2015-12-21 do dziś
2. ImionaMATYLDA2015-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,- ZŁOTYCH2015-12-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-12-21 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMULARZUK2015-12-21 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2015-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,- ZŁOTYCH2015-12-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-12-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2015-12-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-12-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2015-12-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMULARZUK2015-12-21 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2015-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-12-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMULARZUK2015-12-21 do dziś
2. ImionaPIOTR2015-12-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-12-21 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMODZIELNA2015-12-21 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-12-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2015-12-21 do dziś
277 WYNAJEM I DZIERŻAWA2015-12-21 do dziś
378 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2015-12-21 do dziś
481 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2015-12-21 do dziś
582 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2015-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.04.2017 okres OD 18.11.2015 DO 31.12.20162017-04-26 do dziś
2data złożenia 09.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-13 do dziś
3data złożenia 10.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-10 do dziś
4data złożenia 07.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-07 do dziś
5data złożenia 01.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-01 do dziś
6data złożenia 01.06.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 18.11.2015 DO 31.12.20162017-04-26 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-13 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-10 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-07 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-01 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 18.11.2015 DO 31.12.20162017-04-26 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-13 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-10 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-07 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-01 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów