PERFECTION BUSINESS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000591137
Numer REGON: 363200611
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-12-09
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-05-10
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/10582/21/887]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-12-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPERFECTION BUSINESS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-05-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-12-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-12-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2015-12-09 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica UL. MAGAZYNOWA nr domu 21 kod pocztowy 40-421 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2015-12-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.12.2015R.2015-12-09 do dziś
208.01.2016R., REPERTORIUM A NUMER 77/2016 NOTARIUSZ TYMOTEUSZ GRAJNER, KANCELARIA NOTARIALNA MARIUSZ ONICHIMOWSKI NOTARIUSZ W KATOWICACH ZMIENIONO: § 22016-03-03 do dziś
318.12.2018R., REP. A NR 5545/2018, NOATRIUSZ MARCIN ONICHIMOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA MARCIN ONICHIMOWSKI W KATOWICACH, UL. SIENKIEWICZA 19/3, ZMIENIONO § 42019-02-15 do dziś
427.04.2020R., REPERTORIUM A NUMER 1261/2020., NOTARIUSZ MARCIN ONICHIMOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA MARCIN ONICHIMOWSKI NOTARIUSZ W KATOWICACH ZMIANA PAR.2 I PAR.4 UMOWY SPÓŁKI2020-05-22 do dziś
525.02.2021R., REP A NR 825/2021, NOTARIUSZ MARCIN ONICHIMOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, UL.SIENKIEWICZA 19/3, 40-031 KATOWICE, ZMIANA: § 4 UMOWY SPÓŁKI.2021-05-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-12-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-12-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIEKARSKA2015-12-09 do dziś
2. ImionaJOLANTA STANISŁAWA2015-12-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2015-12-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-12-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIEKARSKI2015-12-09 do dziś
2. ImionaLESZEK2015-12-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2015-12-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-12-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-12-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-12-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2015-12-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIEKARSKA2015-12-09 do dziś
2. ImionaADRIANA AGNIESZKA2015-12-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-12-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-12-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoWRONA2016-03-03 do dziś
2. ImionaEWELINA MARIA2016-03-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-03-03 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMODZIELNA2016-03-03 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy193 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2015-12-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy193 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2015-12-09 do dziś
290 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2015-12-09 do dziś
396 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2015-12-09 do dziś
485 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2015-12-09 do dziś
585 6 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2015-12-09 do dziś
679 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2019-02-15 do dziś
747 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-02-15 do dziś
879 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2019-02-15 do dziś
970 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2021-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2017 okres OD 08.12.2015 DO 31.12.20162017-08-16 do dziś
2data złożenia 07.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
3data złożenia 22.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-22 do dziś
4data złożenia 31.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 08.12.2015 DO 31.12.20162017-08-16 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-22 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 08.12.2015 DO 31.12.20162017-08-16 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-22 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów