BONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000591124
Numer REGON: 363225137
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-12-11
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2022-04-21
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/7964/22/944]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-12-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-12-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-12-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina LESZNOWOLA miejscowość JABŁONOWO2022-04-21 do dziś
2. Adresmiejscowość JABŁONOWO ulica UL. NADRZECZNA nr domu 3 kod pocztowy 05-552 poczta JABŁONOWO kraj POLSKA 2022-04-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.11.2015 R., NOTARIUSZ JOANNA NIEWIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 8045/2015.2015-12-11 do dziś
202.02.2017R., REPERTORIUM A NR 565/2017, KANCELARIA NOTARIALN IWONA JANAS W ŁAZACH ZMIANA UMOWY PAR.3 UMOWY SPÓLKI2017-12-11 do dziś
326.03.2018 R. REPERTORIUM A NR 1606/2018 NOTARIUSZ IWONA JANAS KANCELARIA NOTARIALNA IWONA JANAS WERONIKA KURPIEL NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA W ŁAZACH ZMIANA § 32018-10-25 do dziś
404.12.2019 R., REP. A NR 6155/2019, NOTARIUSZ GRZEGORZ WRÓBLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W PIASECZNIE, ZMIANA § 3 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2019-12-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-12-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-12-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFU2015-12-11 do dziś
2. ImionaLU2015-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400.000 ZŁOTYCH2015-12-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-12-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaYIN2017-12-11 do dziś
2. ImionaLIUYU2017-12-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁ ÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 100000 ZŁOTYCH2017-12-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-12-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego500000,00 ZŁ2015-12-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-12-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2015-12-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaYIN2017-12-11 do dziś
2. ImionaLIUYU2017-12-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-12-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-12-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFU2015-12-11 do dziś
2. ImionaLU2015-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2017-12-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2015-12-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy131 PRODUKCJA MEBLI2015-12-11 do dziś
210 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2015-12-11 do dziś
313 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2015-12-11 do dziś
414 PRODUKCJA ODZIEŻY2015-12-11 do dziś
515 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH2015-12-11 do dziś
616 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2015-12-11 do dziś
726 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2015-12-11 do dziś
828 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-12-11 do dziś
929 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
2data złożenia 16.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-16 do dziś
3data złożenia 05.11.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-05 do dziś
4data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
5data złożenia 12.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-16 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-05 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-16 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-05 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów