ASTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000591057
Numer REGON: 363199575
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-12-10
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2019-08-08
Sygnatura akt[RDF/172847/19/60]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-12-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-12-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-12-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-12-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2015-12-10 do dziś
2. Adresmiejscowość RZESZÓW ulica UL. BP. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA nr domu 6C nr lokalu 6 kod pocztowy 35-312 poczta RZESZÓW kraj POLSKA 2015-12-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.12.2015R., NOTARIUSZ KRZYSZTOF KOPEĆ KANCELARIA NOTARIALNA W ŁAŃCUCIE UL. GRUNWALDZKA 5, REP. A NR 1261/20152015-12-10 do dziś
220.12.2017 R. REPERTORIUM A NR 9329/2017, NOTARIUSZ KRZYSZTOF KOPEĆ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁAŃCUCIE UL.GRUNWALDZKA 5; ZMIANA PAR.7 UMOWY SPÓŁKI2018-01-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-12-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-12-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTKACH2019-05-23 do dziś
2. ImionaPAVLO2019-05-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ2019-05-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-05-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUBLENYCH2019-05-23 do dziś
2. ImionaVOLODYMYR2019-05-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały42 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2100 ZŁ2019-05-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-05-23 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUBLENYCH2019-05-23 do dziś
2. ImionaLILIIA2019-05-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały42 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2100 ZŁ2019-05-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-05-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-12-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-12-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT PROKURY SAMOISTNEJ.2015-12-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTKACH2019-05-23 do dziś
2. ImionaSVITLANA2019-05-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-05-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-05-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUBLENYCH2019-05-23 do dziś
2. ImionaVOLODYMYR2019-05-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-05-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-05-23 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUBLENYCH2019-05-23 do dziś
2. ImionaLILIIA2019-05-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-05-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-05-23 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaTKACH2019-05-23 do dziś
2. ImionaPAVLO2019-05-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-05-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-05-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy178 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2015-12-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy149 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2015-12-10 do dziś
281 2 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW2015-12-10 do dziś
356 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2015-12-10 do dziś
446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-12-10 do dziś
547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-12-10 do dziś
678 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2015-12-10 do dziś
741 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-01-05 do dziś
842 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2018-01-05 do dziś
943 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2018-01-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.08.2019 okres OD 02.12.2015 DO 31.12.20162019-08-08 do dziś
2data złożenia 08.08.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-08 do dziś
3data złożenia 08.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 02.12.2015 DO 31.12.20162019-08-08 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 02.12.2015 DO 31.12.20162019-08-08 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów