BUNGALOW SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 09:02:02
Numer KRS: 0000591000
Numer REGON: 363229744
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-12-15
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2020-07-20
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/12751/20/864]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2015-12-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUNGALOW SPÓŁKA AKCYJNA2015-12-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-12-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-12-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2015-12-15 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ kraj POLSKA 2020-07-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu127.10.2015R. - NOTARIUSZ KAROLINA TOMASZEWSKA - STACHECKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ KAROLINA TOMASZEWSKA - STACHECKA, EDYTA KAMIŃSKA SPÓŁKA CYWILNA W POZNANIU, REP. A NR 3708/2015 03.12.2015R. - NOTARIUSZ KAROLINA TOMASZEWSKA - STACHECKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ KAROLINA TOMASZEWSKA - STACHECKA, EDYTA KAMIŃSKA SPÓŁKA CYWILNA W POZNANIU, REP. A NR 4255/2015 - ZMIANA § 13 STATUTU2015-12-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-12-15 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2015-12-15 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2015-12-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMEDITERAN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA2018-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3669992762018-01-24 do dziś
4. Numer KRS0000671676 2018-01-24 do dziś
5. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiTAK2018-01-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2015-12-15 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji10000002015-12-15 do dziś
4. Wartość nominalna akcji0,10 ZŁ2015-12-15 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego100000,00 ZŁ2015-12-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2015-12-15 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii4000002015-12-15 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane400.000 AKCJI IMIENNYCH UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU.2015-12-15 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2015-12-15 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii2500002015-12-15 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane250.000 AKCJI IMIENNYCH UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU.2015-12-15 do dziś
31. Nazwa serii akcjiC2015-12-15 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii3500002015-12-15 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane350.000 AKCJI IMIENNYCH UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU.2015-12-15 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2015-12-15 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-12-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2015-12-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZIOŁ KUŚMIERCZYK2018-10-03 do dziś
2. ImionaMONIKA2018-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-10-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-10-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLATEK2018-10-03 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2018-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-10-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-10-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2015-12-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoNOWAK2018-10-03 do dziś
2. ImionaKONRAD KRZYSZTOF2018-10-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-10-03 do dziś
21. NazwiskoSKRZYPIEC2018-01-24 do dziś
2. ImionaLILIANA NINA2018-01-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-01-24 do dziś
31. NazwiskoGŁOWALA2018-01-24 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2018-01-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-01-24 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-12-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH2015-12-15 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-12-15 do dziś
368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2015-12-15 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-12-15 do dziś
541 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-12-15 do dziś
641 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-12-15 do dziś
743 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2015-12-15 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-12-15 do dziś
964 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2015-12-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-18 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów