LABORATORIUM INTELIGENTNEGO MIASTA I INNOWACYJNEJ GOSPODARKI SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2024-07-16 godz. 13:18:23
Numer KRS: 0000590980
Numer REGON: 362806292
Numer NIP: 6783156861
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-12-10
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2023-10-30
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/33782/23/322]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2015-12-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 362806292 NIP 67831568612015-12-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABORATORIUM INTELIGENTNEGO MIASTA I INNOWACYJNEJ GOSPODARKI SPÓŁKA AKCYJNA2023-09-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-12-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-12-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2018-02-16 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. FILIPA EISENBERGA nr domu 11 nr lokalu 1 kod pocztowy 31-523 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2018-02-16 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKONTAKT@KRKNH2.COM.PL4.HTTP://KRKNH2.COM.PL2021-11-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu109.10.2015R., REP. A NR 7260/2015, NOTARIUSZ TOMASZ OBTUŁOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE2015-12-10 do dziś
218.12.2017 R., REPERTORIUM A NR 6899/2017, NOTARIUSZ RADOSŁAW CHORABIK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANY STATUTU: §4, §15 UST.2, §16 UST.1, §16 UST.2 PKT 1, §22 UST.2 PKT 7, §22 UST.2 PKT 8, §23, §24, §26 UST.2, §26 UST.6, §28 UST.2, §28 UST.3 PKT 3,4,5,6, §28 UST.4, §30 UST.1, §30 UST.2,§35 UST.1, §36 UST.3, §45 UST.2 PKT3, §45 UST. 4,5,6, §51 UST.3, §51 UST.4 DODANO: §31 PKT 5, §51 UST.5, §52 UST.8,9 USUNIĘTO: §15 UST.3, §19 UST.3, §22 UST.4, §28 UST.3 PKT 7, 8, 9, 10, §30 UST.3, §45 UST.2 PKT 4., §45 UST.7,8, §54 UST.52018-02-16 do dziś
313.12.2019R., NR REP A 2893/2019, NOTARIUSZ MARTA SKRZYNIARZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE. UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI STATUTU SPÓŁKI I PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI STATUTU2020-01-15 do dziś
429.09.2021R., NR REP. A 2145/2021, NOTARIUSZ MARTA FRIEDIGER, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIENIONO: PAR. 31 USTĘP 5 PUNKT 1 LITERĘ J DODANO: PAR. 31, USTĘP 5 PUNKT 1 LITERĘ K, USUNIĘTO: PAR. 15 UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ PAR. 26 ORAZ NADANO MU NOWE BRZMIENIE.2021-11-23 do dziś
515.12.2022 R., NR REP. A 62892/2022, NOTARIUSZ ANNA LUBIEŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA PAR. 23 UST. 2, PAR. 28 UST. 3 PKT 1; USUNIĘTO: PAR. 23 UST. 3-5 ORAZ PAR. 28 UST. 3 PKT 3.2023-01-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-12-10 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?TAK2015-12-10 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2015-12-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA2023-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0067464102023-01-05 do dziś
4. Numer KRS0000037957 2023-01-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10422000,00 ZŁ2015-12-10 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji104222015-12-10 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1000,00 ZŁ2016-01-20 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego10422000,00 ZŁ2015-12-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty10422000,00 ZŁ2015-12-10 do dziś
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiAKCJE IMIENNE SERII A2015-12-10 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii104222015-12-10 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2015-12-10 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2015-12-10 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-12-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU2023-09-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSŁAWIŃSKI2023-09-07 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2023-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-09-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-09-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2015-12-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBURA2023-10-30 do dziś
2. ImionaSANDRA MAGDALENA2023-10-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-10-30 do dziś
21. NazwiskoŚLĘZAK2018-09-26 do dziś
2. ImionaMARCIN TOMASZ2018-09-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-09-26 do dziś
31. NazwiskoBAUER2021-04-26 do dziś
2. ImionaMAREK2021-04-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-04-26 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-12-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy190 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2015-12-10 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-12-10 do dziś
370 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2015-12-10 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-12-10 do dziś
572 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2015-12-10 do dziś
672 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2015-12-10 do dziś
773 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2015-12-10 do dziś
878 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2015-12-10 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-12-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
2data złożenia 16.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 04.10.20172018-10-16 do dziś
3data złożenia 16.10.2018 okres OD 05.10.2017 DO 31.12.20172018-10-16 do dziś
4data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
5data złożenia 26.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-26 do dziś
6data złożenia 01.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
7data złożenia 08.11.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-08 do dziś
8data złożenia 15.09.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-09-15 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 04.10.20172018-10-16 do dziś
3OD 05.10.2017 DO 31.12.20172018-10-16 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 09.10.2015 DO 31.12.20162017-11-30 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 04.10.20172018-10-16 do dziś
3OD 05.10.2017 DO 31.12.20172018-10-16 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-26 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-08 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-09-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 04.10.20172018-10-16 do dziś
3OD 05.10.2017 DO 31.12.20172018-10-16 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-26 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-08 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-09-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA 2/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Z DNIA 05/10/2017R. W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI PO WCZEŚNIEJSZYM PRZEPROWADZENIU LIKWIDACJI, NOTARIUSZ RADOSŁAW CHORABIK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A 5506/2017, 05.10.20172018-01-19 do dziś
2. Informacja o zakończeniu likwidacjiNADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE LABORATORIUM INTELIGENTNEGO MIASTA I INNOWACYJNEJ GOSPODARKI SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI UCHWAŁA NR 2 Z DNIA 28.06.2023 R. NOTARIUSZ ANNA LUBIEŃSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ ANNA LUBIEŃSKA MARTA FIGURSKA SPÓŁKA CYWILNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE REPERTORIUM A NUMER 34181 /2023, 28.06.20232023-09-07 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO2018-01-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA 2/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Z DNIA 05/10/2017R. W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI PO WCZEŚNIEJSZYM PRZEPROWADZENIU LIKWIDACJI, NOTARIUSZ RADOSŁAW CHORABIK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A 5506/2017, 05.10.20172018-01-19 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2018-01-19 do dziś
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów