ASTRA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000590735
Numer REGON: 363191496
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-12-09
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2020-11-25
Sygnatura akt[RDF/270612/20/863]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-12-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTRA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-12-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-12-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-12-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2019-11-21 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. KAROLA SZYMANOWSKIEGO nr domu 2 kod pocztowy 80-280 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2019-11-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.12.2015 R., REPERTORIUM A NR 3129/2015 NOTARIUSZ KAMIL RODZIEWICZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU2015-12-09 do dziś
222.06.2016, REPERTORIUM A NR 2014/2016, NOTARIUSZ KAMIL RODZIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, ZMIENIONO: PAR.5 UST.1, PAR.6, PAR.7 UST.1, PAR.7 UST.4, PAR.9, PAR.10, PAR.12 UST.2, PAR.17 UST.4, PAR.18, PAR.20, PAR.21 UST.1., DODAJE SIĘ PAR.9A, PAR.17 UST.5, PAR.20A, PAR.20B, PAR.20C, USUNIĘTO PAR.8, ZMIANA NUMERÓW UST.5 I 6 PAR.17 NA ODPOWIEDNIO NUMERY 6 I 7.2016-07-06 do dziś
322.10.2019R., REP. A NR 11234/2019, MICHAŁ ZNANIECKI ZASTĘPCA NOTARIUSZA PIOTRA JAKUBA LISA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU, ZMIENIONO § 22019-11-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-12-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-12-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOPPELN BRONIKOWSKI2015-12-09 do dziś
2. ImionaMACIEJ LESZEK2015-12-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ2015-12-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-12-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROGALA2016-07-06 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2016-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2016-07-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-07-06 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOHORODZICZ2018-11-21 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA AMANDA2017-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2017-03-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-03-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego15000,00 ZŁ2016-07-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-12-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAWA I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST ŁĄCZNIE PREZES ZARZĄDU Z JEDNYM Z WICEPREZESÓW.2016-07-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOHORODZICZ2018-11-21 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA AMANDA2018-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2018-11-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-11-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaROGALA2016-07-06 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2016-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2016-07-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-07-06 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaOPPELN BRONIKOWSKI2015-12-09 do dziś
2. ImionaMACIEJ LESZEK2015-12-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-12-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-12-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-12-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2015-12-09 do dziś
264 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2015-12-09 do dziś
364 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2015-12-09 do dziś
464 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-12-09 do dziś
566 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-12-09 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-12-09 do dziś
768 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2015-12-09 do dziś
868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-12-09 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-12-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.07.2017 okres OD 09.12.2015 DO 31.12.20162017-10-12 do dziś
2data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
3data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
4data złożenia 18.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 09.12.2015 DO 31.12.20162017-10-12 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-20 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 09.12.2015 DO 31.12.20162017-10-12 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-20 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-11-25 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów