DNHS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000590428
Numer REGON: 363185662
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-12-08
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2020-06-24
Sygnatura akt[RDF/210361/20/18]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-12-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDNHS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-12-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-12-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-12-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2015-12-08 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. CELNA nr domu 1 kod pocztowy 70-644 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2015-12-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 25 LISTOPADA 2015 R., REP. A NR 7230/2015, NOTARIUSZ JERZY JANKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE2015-12-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-12-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-12-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPUZIA2015-12-08 do dziś
2. ImionaJANUSZ2015-12-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały110 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.500,00 ZŁ.2015-12-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-12-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONARZEWSKI2015-12-08 do dziś
2. ImionaMACIEJ KONRAD2015-12-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały110 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.500,00 ZŁ.2015-12-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-12-08 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPUZIA2015-12-08 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA KATARZYNA2015-12-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały110 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.500,00 ZŁ2016-06-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-12-08 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONARZEWSKA2015-12-08 do dziś
2. ImionaANNA NATASZA2015-12-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały110 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.500,00 ZŁ2016-06-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-12-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego22000,00 ZŁ2015-12-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport11000,00 ZŁ2015-12-08 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-12-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2015-12-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPUZIA2015-12-08 do dziś
2. ImionaJANUSZ2015-12-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-12-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-12-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONARZEWSKI2015-12-08 do dziś
2. ImionaMACIEJ KONRAD2015-12-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2015-12-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-12-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-12-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy181 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2015-12-08 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2015-12-08 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2015-12-08 do dziś
455 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2015-12-08 do dziś
564 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-12-08 do dziś
666 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2015-12-08 do dziś
768 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2015-12-08 do dziś
870 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2015-12-08 do dziś
977 WYNAJEM I DZIERŻAWA2015-12-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-12 do dziś
2data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
3data złożenia 20.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-20 do dziś
4data złożenia 24.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-12 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-12 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-20 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów