BOLEK INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000590365
Numer REGON: 363174411
Numer NIP: 5272752656
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-12-07
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2022-07-28
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/36423/22/704]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-12-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOLEK INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-12-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-12-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-12-07 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. KOSZYKOWA nr domu 59 nr lokalu 10 kod pocztowy 00-660 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-11-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.12.2015 R.2015-12-07 do dziś
207.01.2016 R. AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A 53/2016, SPORZĄDZONY PRZED MAŁGORZATĄ KIERUZAL-RYDZEWSKĄ, NOTARIUSZ W WARSZAWIE W KANCELARII NOTARIALNEJ MAŁGORZATY KIERUZAL-RYDZEWSKIEJ W WARSZAWIE (00-837) PRZY ULICY PAŃSKIEJ 98 LOK. 2. ZMIENIONO UMOWĘ SPÓŁKI W ZAKRESIE: §1, §5, §6, §10, §12. UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2016-02-16 do dziś
321.11.2019R., REP. A NR 14040/2019, NOTARIUSZ MAŁGORZATA KIERUZAL-RYDZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 6, § 14, UCHWALONO TESKT JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2019-12-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-12-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-12-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGGM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3635428202016-06-07 do dziś
4. Numer KRS0000597151 2016-06-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały149.900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.495.000,00 ZŁ2016-06-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-06-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego7500000,00 ZŁ2016-02-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport17495000,00 ZŁ2016-02-16 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-12-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2019-12-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAGDZIAK2016-08-18 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JACEK2016-08-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-08-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-08-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIELICKA2020-04-27 do dziś
2. ImionaKATARZYNA MAGDALENA2015-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-12-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMAGDZIAK2022-07-28 do dziś
2. ImionaMICHAŁ ANDRZEJ2022-07-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-07-28 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2022-07-28 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2015-12-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy196 09 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-12-07 do dziś
256 2 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2015-12-07 do dziś
356 3 PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2015-12-07 do dziś
468 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-12-07 do dziś
568 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-12-07 do dziś
673 1 REKLAMA2015-12-07 do dziś
782 11 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2015-12-07 do dziś
879 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2015-12-07 do dziś
982 99 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.05.2017 okres OD 07.12.2015 DO 31.12.20162017-05-13 do dziś
2data złożenia 18.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-18 do dziś
3data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
4data złożenia 22.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-22 do dziś
5data złożenia 02.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 07.12.2015 DO 31.12.20162017-05-13 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-18 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-22 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 07.12.2015 DO 31.12.20162017-05-13 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-18 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-22 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów