BOTE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000590189
Numer REGON: 363159200
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-12-04
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2022-02-07
Sygnatura akt[RDF/368258/22/200]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-12-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOTE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-12-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-12-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-12-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-12-04 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. LAJOSA KOSSUTHA nr domu 6 nr lokalu 5 kod pocztowy 01-315 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-12-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuBOTE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ODDZIAŁ W WARSZAWIE2017-06-12 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-06-12 do dziś
3. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH nr domu 79 nr lokalu U2 kod pocztowy 01-307 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-06-12 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.12.2015R.2015-12-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-12-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-12-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRYJECKA CHWIR2020-02-28 do dziś
2. ImionaJOANNA TERESA2015-12-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 000,00 ZŁOTYCH2020-02-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-12-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHWIR2020-02-28 do dziś
2. ImionaADRIAN2020-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 000,00 ZŁOTYCH2020-02-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-02-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-12-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-12-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-12-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRYJECKA CHWIR2020-02-28 do dziś
2. ImionaJOANNA TERESA2020-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-02-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy196 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2015-12-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 EDUKACJA2015-12-04 do dziś
288 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA2015-12-04 do dziś
382 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2015-12-04 do dziś
474 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2015-12-04 do dziś
547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-12-04 do dziś
646 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-12-04 do dziś
770 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2015-12-04 do dziś
873 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2015-12-04 do dziś
943 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2020-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.10.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-21 do dziś
2data złożenia 07.02.2022 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-02-07 do dziś
3data złożenia 07.02.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów