TĘCZOWA KRAINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000590029
Numer REGON: 363146113
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-12-03
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2020-04-02
Sygnatura akt[RDF/195733/20/536]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-12-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTĘCZOWA KRAINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-04-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-12-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-12-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2019-04-17 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. OWOCOWA nr domu 46 nr lokalu 14 kod pocztowy 70-213 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2019-04-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.12.2015 R.2015-12-03 do dziś
211.01.2019 R., REP. A NR 27/2019, NOTARIUSZ KAMILA SIWCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE PRZY UL. ŚW. WOJCIECHA 16, ZMIANA: § 2, § 3, § 4, § 52019-04-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-12-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-12-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaC.C.B. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-04-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3212512222019-04-17 do dziś
4. Numer KRS0000427055 2019-04-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały109 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 179.850,00 ZŁ2019-04-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-04-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego198000,00 ZŁ2019-04-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-12-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2015-12-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIAŚ2019-04-17 do dziś
2. ImionaDARIUSZ GRZEGORZ2019-04-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-04-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-04-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy196 03 Z POGRZEBY I DZIAŁALNOŚĆ POKREWNA2019-04-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy181 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2019-04-17 do dziś
238 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2019-04-17 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2019-04-17 do dziś
447 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-04-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.05.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-27 do dziś
2data złożenia 26.06.2019 okres OD 02.12.2015 DO 31.12.20162019-06-26 do dziś
3data złożenia 02.04.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-04-02 do dziś
4data złożenia 02.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-27 do dziś
2OD 02.12.2015 DO 31.12.20162019-06-26 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-04-02 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-27 do dziś
2OD 02.12.2015 DO 31.12.20162019-06-26 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-04-02 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów