LA LILA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000589904
Numer REGON: 362502534
Numer NIP: 7393878280
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-12-04
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2024-03-21
Sygnatura akt[RDF/587226/24/596]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-12-04 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 362502534 NIP 73938782802015-12-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLA LILA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-12-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-12-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-12-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYN gmina OLSZTYN miejscowość OLSZTYN2015-12-04 do dziś
2. Adresmiejscowość OLSZTYN ulica UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI nr domu 84D nr lokalu 1A kod pocztowy 10-555 poczta OLSZTYN kraj POLSKA 2015-12-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.09.2015R., NOTARIUSZ ELŻBIETA BREWKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 8905/20152015-12-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-12-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-12-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJARMOŁOWICZ RACZYŃSKA2015-12-04 do dziś
2. ImionaANNA2015-12-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.450,00ZŁ2015-12-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-12-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTARASIEWICZ2015-12-04 do dziś
2. ImionaMARZENA2015-12-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.450,00ZŁ2015-12-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-12-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-12-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-12-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu- W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2015-12-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJARMOŁOWICZ RACZYŃSKA2015-12-04 do dziś
2. ImionaANNA2015-12-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-12-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-12-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTARASIEWICZ2015-12-04 do dziś
2. ImionaMARZENA2015-12-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2015-12-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-12-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoRACZYŃSKI2015-12-04 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2015-12-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-12-04 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURENT SAMOISTNY2015-12-04 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-03-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 77 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-03-29 do dziś
247 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-03-29 do dziś
314 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ2021-03-29 do dziś
446 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2021-03-29 do dziś
577 29 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2021-03-29 do dziś
647 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2021-03-29 do dziś
795 29 Z NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2021-03-29 do dziś
896 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2021-03-29 do dziś
982 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2021-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.07.2017 okres OD 17.09.2015 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
2data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
3data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
4data złożenia 06.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-06 do dziś
5data złożenia 05.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-05 do dziś
6data złożenia 16.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-16 do dziś
7data złożenia 26.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-26 do dziś
8data złożenia 21.03.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 17.09.2015 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-06 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-05 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-16 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 17.09.2015 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów