FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA BORDO CAFE-RESTAURANT-PUB ADAM KRASNY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000589446
Numer REGON: 120996989
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-12-02
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2023-01-25
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/461/23/742]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2015-12-02 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 120996989 NIP 67624047272015-12-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA BORDO CAFE-RESTAURANT-PUB ADAM KRASNY SPÓŁKA JAWNA2015-12-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-12-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-12-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2015-12-02 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. GOŁĘBIA nr domu 3 kod pocztowy 31-007 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2015-12-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki127.08.2009 R. - ZAWARCIE UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ; 03.11.2015 R. - ZAWARCIE UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ2015-12-02 do dziś
228.04.2016 R. - ZMIANA § 62016-06-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-12-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2015-12-02 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePODMIOT POWSTAŁ NA SKUTEK PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ. DATA PODJĘCIA UCHWAŁY O PRZEKSZTAŁCENIU: 03.11.2015 R. UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU ZOSTAŁA PODJĘTA PRZEZ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ: FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA BORDO CAFE-RESTAURANT-PUB S.C. ADAM KRASNY, MAŁGORZATA ROGOWSKA, MARCIN ROGOWSKI, TJ. ADAMA KRASNY, MAŁGORZATĘ ROGOWSKĄ, MARCINA ROGOWSKIEGO. DANE WSPÓLNIKÓW: 1. ADAM KRASNY, PESEL: 79120700574, NIP (NR IDENTYFIKACYJNY W CIEDG): 679-249-30-55; 2. MAŁGORZATA ROGOWSKA, PESEL: 59102600643, NIP (NR IDENTYFIKACYJNY W CIEDG): 676-118-02-20; 3. MARCIN ROGOWSKI, PESEL: 84041705151, NIP (NR IDENTYFIKACYJNY W CIEDG): 675-130-97-64.2015-12-02 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaF.H.U.BORDO CAFE-RESTAURANT-PUB S.C.ADAM KRASNY,MAŁGORZATA ROGOWSKA, MARCIN ROGOWSKI2015-12-02 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2015-12-02 do dziś
5. Numer REGON1209969892015-12-02 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRASNY2015-12-02 do dziś
2. ImionaADAM2015-12-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2015-12-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-12-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURZYŃSKA2016-06-01 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA JÓZEFA2016-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2016-06-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-06-01 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-12-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEDNAKŻE W PRZYPADKU SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH PRZEKRACZAJĄCYCH WARTOŚCI 20.000 ZŁ WYMAGANE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW.2015-12-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURZYŃSKA2016-06-01 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA JÓZEFA2016-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRASNY2015-12-02 do dziś
2. ImionaADAM2015-12-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-02 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2015-12-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy156 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2015-12-02 do dziś
246 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2015-12-02 do dziś
346 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2015-12-02 do dziś
446 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH2015-12-02 do dziś
546 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2015-12-02 do dziś
647 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2015-12-02 do dziś
747 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-12-02 do dziś
856 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2015-12-02 do dziś
956 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2015-12-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 02.12.2015 DO 31.12.20152019-11-12 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-11-12 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-12 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-12 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-12 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2023-01-042023-01-25 do dziś