INTEGRAL ARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000589439
Numer REGON: 363371850
Numer NIP: 5632428278
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-12-30
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2023-03-09
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/6071/23/85]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-12-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGRAL ARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-12-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-12-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat CHEŁM gmina CHEŁM miejscowość CHEŁM2015-12-30 do dziś
2. Adresmiejscowość CHEŁM ulica UL. WOJSŁAWICKA nr domu 8A kod pocztowy 22-100 poczta CHEŁM kraj POLSKA 2015-12-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuINTEGRAL ARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W WARSZAWIE2023-03-09 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2023-03-09 do dziś
3. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. STANISŁAWA KIERBEDZIA nr domu 8 nr lokalu 303 kod pocztowy 00-728 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2023-03-09 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1DATA SPORZĄDZENIA AKTU NOTARIALNEGO: 24.09.2015 R. NOTARIUSZ JAROSŁAW LEWKOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W CHEŁMIE, UL. LUBELSKA 52, REPERTORIUM A NR 9427/2015 ZMIANA UMOWY SPÓŁKI: 24.09.2015 R. NOTARIUSZ JAROSŁAW LEWKOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W CHEŁMIE, UL. LUBELSKA 52, REPERTORIUM A NR 12106/2015, ZMIENIONO PAR. 12015-12-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-12-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-12-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁOPĄG2015-12-30 do dziś
2. ImionaANNA2015-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 (PIĘĆDZIESIĄT) RÓWNYCH I NIEPODZIELNYCH UDZIAŁÓW O WARTOŚCI PO 50 ZŁ, W ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ2015-12-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-12-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOGRODOWCZYK2015-12-30 do dziś
2. ImionaEWA HELENA2015-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 (PIĘĆDZIESIĄT) RÓWNYCH I NIEPODZIELNYCH UDZIAŁÓW O WARTOŚCI PO 50 ZŁ, W ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ2015-12-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-12-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-12-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁOPĄG2015-12-30 do dziś
2. ImionaANNA2015-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-12-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-12-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOGRODOWCZYK2015-12-30 do dziś
2. ImionaEWA HELENA2015-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2015-12-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 20 Z SZKOŁY PODSTAWOWE2015-12-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy187 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2015-12-30 do dziś
285 10 Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE2015-12-30 do dziś
385 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2015-12-30 do dziś
488 91 Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI2015-12-30 do dziś
585 3 GIMNAZJA I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE, Z WYŁĄCZENIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH2015-12-30 do dziś
685 EDUKACJA2015-12-30 do dziś
756 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2015-12-30 do dziś
845 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2015-12-30 do dziś
988 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA2015-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.07.2017 okres OD 24.09.2015 DO 31.12.20162017-11-02 do dziś
2data złożenia 11.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-11 do dziś
3data złożenia 04.02.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-04 do dziś
4data złożenia 22.06.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-22 do dziś
5data złożenia 27.04.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-27 do dziś
6data złożenia 12.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 24.09.2015 DO 31.12.20162017-11-02 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-11 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 24.09.2015 DO 31.12.20162017-11-02 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-11 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów