INTELIZONE P.STĄCHOR P.PUCZYK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000589423
Numer REGON: 363150824
Numer NIP: 7123303730
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-12-02
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2023-09-18
Sygnatura akt[RDF/562563/23/270]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2015-12-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTELIZONE P.STĄCHOR P.PUCZYK SPÓŁKA JAWNA2015-12-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-12-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-12-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2015-12-02 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica UL. JANTAROWA nr domu 5 nr lokalu 2 kod pocztowy 20-582 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2015-12-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI INTELIZONE P.STĄCHOR P.PUCZYK SPÓŁKA JAWNA ZAWARTA W DNIU 12.11.2015 R.2015-12-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-12-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTĄCHOR2015-12-02 do dziś
2. ImionaPIOTR2015-12-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-12-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2015-12-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2015-12-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-12-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPUCZYK2015-12-02 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW PAWEŁ2015-12-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-12-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-12-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-12-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-12-02 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-12-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO PRZYJMOWANIE I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY SAMODZIELNIE, JEDNAKŻE DOKONANIE CZYNNOŚCI POWODUJĄCEJ NABYCIE I ZBYCIE PRAWA LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA W KWOCIE PRZEKRACZAJĄCEJ 50.000 ZŁOTYCH (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH WSPÓLNIKÓW LUB WSPÓLNIKA I PROKURENTA.2015-12-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTĄCHOR2015-12-02 do dziś
2. ImionaPIOTR2015-12-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPUCZYK2015-12-02 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW PAWEŁ2015-12-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-02 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2015-12-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-12-02 do dziś
247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-12-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 02.12.2015 DO 31.12.20162018-06-27 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20182019-12-05 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-09-27 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-09-18 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-09-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów