INTELLIGENT LECTERN SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000589376
Numer REGON: 363132140
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-12-02
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2022-09-26
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/22168/22/399]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-12-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTELLIGENT LECTERN SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-12-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-12-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-12-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat RADOM gmina RADOM miejscowość RADOM2015-12-02 do dziś
2. Adresmiejscowość RADOM ulica UL. PODWALNA nr domu 22 kod pocztowy 26-600 poczta RADOM kraj POLSKA 2015-12-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.09.2015 R., NOTARIUSZ AGNIESZKA GOMUŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMIU UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO 31, REP. A NR 3537/2015.2015-12-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-12-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-12-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNETNOESIS.COM B.V.2015-12-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950 ZŁOTYCH2015-12-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-12-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-12-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-12-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2015-12-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDE GROOT2015-12-02 do dziś
2. ImionaHENDRIK FRANKE2015-12-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-12-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-12-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy126 20 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2015-12-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2015-12-02 do dziś
246 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2015-12-02 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-12-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.07.2020 okres OD 02.12.2015 DO 31.12.20152020-11-13 do dziś
2data złożenia 24.07.2020 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-11-13 do dziś
3data złożenia 24.07.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-11-13 do dziś
4data złożenia 24.07.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-11-13 do dziś
5data złożenia 30.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-13 do dziś
6data złożenia 12.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-30 do dziś
7data złożenia 22.09.0222 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 02.12.2015 DO 31.12.20152020-11-13 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-11-13 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-11-13 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-11-13 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-13 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-30 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 02.12.2015 DO 31.12.20152020-11-13 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-11-13 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-11-13 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-11-13 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-13 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-30 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-03-012021-03-01 do dziś