BUTTERFLY SCHOOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-04-16 godz. 13:44:17
Numer KRS: 0000589369
Numer REGON: 363111623
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-11-30
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2021-02-04
Sygnatura akt[RDF/276313/21/21]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-11-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUTTERFLY SCHOOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-11-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-11-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat TORUŃ gmina TORUŃ miejscowość TORUŃ2016-09-30 do dziś
2. Adresmiejscowość TORUŃ ulica UL. WOJSKA POLSKIEGO nr domu 7 nr lokalu 3 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA 2016-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuBUTTERFLY SCHOOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ODDZIAŁ W MAŁEJ NIESZAWCE2016-09-30 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat TORUŃSKI gmina WIELKA NIESZAWKA miejscowość MAŁA NIESZAWKA2016-09-30 do dziś
3. Adresmiejscowość MAŁA NIESZAWKA ulica UL. RZEMIEŚLNICZA nr domu 38B kod pocztowy 87-103 poczta MAŁA NIESZAWKA kraj POLSKA 2016-09-30 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki129.11.2015 R.2015-11-30 do dziś
210.08.2016R., REPERTORIUM A NUMER 5462/2016, NOTARIUSZ TOMASZ IGNACY OLSZEWSKI KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI W CAŁOŚCI (OD § 1 DO § 15) I ZASTĄPIENIE DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA NOWYM TEKSTEM UMOWY SPÓŁKI (OD § 1 DO § 16).2016-09-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-11-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOFFMANN2015-11-30 do dziś
2. ImionaSABINA KATARZYNA2015-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-11-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-11-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-11-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-11-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-11-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2500 PLN2015-11-30 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2500 PLN2015-11-30 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2015-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2500 PLN2015-11-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-11-30 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETKIEWICZ2015-11-30 do dziś
2. ImionaADRIANA JOANNA2015-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2015-11-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-11-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-11-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2500 PLN2015-11-30 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2500 PLN2015-11-30 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2015-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2500 PLN2015-11-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-11-30 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSCHOOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3622765522015-11-30 do dziś
4. Numer KRS0000571232 2015-11-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2015-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-11-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2015-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSCHOOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3622765522015-11-30 do dziś
4. Numer KRS0000571232 2015-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 10 Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE2015-11-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 20 Z SZKOŁY PODSTAWOWE2015-11-30 do dziś
285 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2015-11-30 do dziś
388 91 Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI2016-09-30 do dziś
485 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2016-09-30 do dziś
585 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2016-09-30 do dziś
685 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH2016-09-30 do dziś
785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-09-30 do dziś
890 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA2016-09-30 do dziś
974 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2016-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-03 do dziś
2data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
3data złożenia 06.12.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-12-06 do dziś
4data złożenia 06.01.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-03 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-12-06 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-02-04 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-03 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-12-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów