BV-DL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-16 godz. 13:44:17
Numer KRS: 0000589208
Numer REGON: 363125281
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-12-01
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2015-12-01
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/43950/15/771]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-12-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBV-DL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-12-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-12-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina LESZNOWOLA miejscowość JABŁONOWO2015-12-01 do dziś
2. Adresmiejscowość JABŁONOWO ulica UL. M. ŚWIĄTKIEWICZ nr domu 50 nr lokalu M14-2 kod pocztowy 05-552 poczta WÓLKA KOSOWSKA kraj POLSKA 2015-12-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.06.2015 R., REP. A NR 48/2015, NOTARIUSZ MAJA LEWANDOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W JABŁONOWIE. 28.10.2015 R. REP. A NR 557/2015, NOTARIUSZ MAJA LEWANDOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W JABŁONOWIE. ZMIANA § 3.1, § 23.1.2015-12-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-12-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-12-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTUYET NHUNG2015-12-01 do dziś
2. ImionaNGUYEN THI2015-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 ZŁOTYCH2015-12-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-12-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaVO2015-12-01 do dziś
2. ImionaNHAN DUAN2015-12-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 ZŁOTYCH2015-12-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-12-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego25000,00 ZŁ2015-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-12-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2015-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTUYET NHUNG2015-12-01 do dziś
2. ImionaNGUYEN THI2015-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-12-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-12-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaVO2015-12-01 do dziś
2. ImionaNHAN DUAN2015-12-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2015-12-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2015-12-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy156 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2015-12-01 do dziś
246 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2015-12-01 do dziś
346 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2015-12-01 do dziś
446 48 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII2015-12-01 do dziś
546 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2015-12-01 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-12-01 do dziś
755 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2015-12-01 do dziś
855 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2015-12-01 do dziś
956 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2015-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów