AQUA - GOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000589048
Numer REGON: 363134179
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-12-01
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2024-03-29
Sygnatura akt[RDF/589879/24/301]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-12-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUA - GOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-12-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-12-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat NOWOSĄDECKI gmina KRYNICA-ZDRÓJ miejscowość MOCHNACZKA WYŻNA2015-12-01 do dziś
2. Adresmiejscowość MOCHNACZKA WYŻNA nr domu 56 kod pocztowy 33-383 poczta TYLICZ kraj POLSKA 2015-12-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki116.11.2015R. - UMOWA SPÓŁKI AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ANDRZEJA HAŁASĘ, Z KANCELARII NOTARIALNEJ W TARNOWIE REP. A NR 6956/2015.2015-12-01 do dziś
204.06.2018 REP. A NR 2437/2018 NOTARIUSZ KINGA KRONENBERGER-KRÓL KANCELARIA NOTARIALNA W NOWYM SĄCZU - ZMIENIONO § 8 UST.2, § 9 UST.2, § 11 UST.1 PKT 2, ZMIENIONO NUMERACJĘ § 11 UST. 3-6 NA UST. 2,3,4,5.2018-06-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-12-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3627744972015-12-01 do dziś
4. Numer KRS0000581338 2015-12-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2015-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1230926332018-06-28 do dziś
4. Numer KRS0000503739 2018-06-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-06-28 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000 ZŁ2018-06-28 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000 ZŁ2018-06-28 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego0 ZŁ2018-06-28 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-06-28 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-12-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA I PRZYJMOWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE - GOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W MOCHNACZCE WYŻNEJ, REPREZENTOWANA PRZEZ ZARZĄD LUB PROKURENTÓW SPÓŁKI ZGODNIE ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI2015-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3627744972015-12-01 do dziś
4. Numer KRS0000581338 2015-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy111 07 Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH2015-12-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-12-01 do dziś
236 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2015-12-01 do dziś
356 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2015-12-01 do dziś
446 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2015-12-01 do dziś
546 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2015-12-01 do dziś
647 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2015-12-01 do dziś
747 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-12-01 do dziś
847 81 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2015-12-01 do dziś
941 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.12.2015 DO 31.12.20162017-10-13 do dziś
2data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
3data złożenia 09.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-09 do dziś
4data złożenia 19.04.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-04-19 do dziś
5data złożenia 19.04.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-19 do dziś
6data złożenia 19.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-19 do dziś
7data złożenia 02.02.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-02-02 do dziś
8data złożenia 29.03.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.12.2015 DO 31.12.20162017-10-13 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-09 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-04-19 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-19 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-19 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-02-02 do dziś
8OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-09 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-04-19 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-19 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-19 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-02-02 do dziś
7OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów