BUDOPOL PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ZBIGNIEW DUDA SŁAWOMIR NOWAKOWSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000588846
Numer REGON: 431215824
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-11-27
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2021-06-30
Sygnatura akt[RDF/306777/21/4]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2015-11-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDOPOL PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ZBIGNIEW DUDA SŁAWOMIR NOWAKOWSKI SPÓŁKA JAWNA2015-11-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-11-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2015-11-27 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica UL. ZYGMUNTA NOSKOWSKIEGO nr domu 8 nr lokalu 21 kod pocztowy 20-858 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2015-11-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki128.10.2015 R.2015-11-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-11-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2015-11-27 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale28.10.2015 R. - UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ BUDOPOL PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE SPÓŁKA CYWILNA ZBIGNIEW DUDA SŁAWOMIR NOWAKOWSKI O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ JAWNĄ DZIAŁAJĄCĄ POD FIRMĄ: BUDOPOL PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ZBIGNIEW DUDA SŁAWOMIR NOWAKOWSKI SPÓŁKA JAWNA2015-11-27 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBUDOPOL PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE SPÓŁKA CYWILNA ZBIGNIEW DUDA SŁAWOMIR NOWAKOWSKI2015-11-27 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2015-11-27 do dziś
5. Numer REGON4312158242015-11-27 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDA2015-11-27 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW ANDRZEJ2015-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-11-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2015-11-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2015-11-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-11-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAKOWSKI2015-11-27 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2015-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-11-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2015-11-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2015-11-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-11-27 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-11-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓNIK JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.2015-11-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAKOWSKI2015-11-27 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2015-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDA2015-11-27 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW ANDRZEJ2015-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-11-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy142 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2015-11-27 do dziś
243 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2015-11-27 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-11-27 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-11-27 do dziś
549 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2015-11-27 do dziś
671 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2015-11-27 do dziś
777 WYNAJEM I DZIERŻAWA2015-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-11 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-26 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów