GO-GETTER TECHNOLOGY SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000588516
Numer REGON: 363086799
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-11-26
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2021-09-19
Sygnatura akt[RDF/330945/21/770]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-11-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGO-GETTER TECHNOLOGY SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-05-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-11-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-05-13 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. PRZESKOK nr domu 2 kod pocztowy 00-032 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-05-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.11.20152015-11-26 do dziś
218.03.2016 R., REPERTORIUM A NR 1952/2016, NOTARIUSZ KATARZYNA KRESEK-URBANIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. KRAKOWSKA 49/4 - ZMIANA § 1, § 2, § 3, § 4, § 6, SKREŚLENIE § 15, ZMIANA OZNACZENIA § 16 I § 17 NA ODPOWIEDNIA § 15 I § 162016-05-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-11-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-11-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRISHNAN2016-05-13 do dziś
2. ImionaCHRIS RAMANATHAN2016-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2000 ZŁ (DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)2016-05-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-05-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBHAT2016-05-13 do dziś
2. ImionaPUDU RAJEEV2016-05-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2000 ZŁ (DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)2016-05-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-05-13 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIĘTOŃ2016-05-13 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW DOMINIK2016-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-05-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1000 ZŁ (TYSIĄC ZŁOTYCH)2016-05-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-05-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-11-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-11-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2015-11-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRISHNAN2016-05-13 do dziś
2. ImionaCHRIS RAMANATHAN2016-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-05-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy178 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2019-05-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy163 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2016-05-13 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-05-13 do dziś
371 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2016-05-13 do dziś
463 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2016-05-13 do dziś
578 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2016-05-13 do dziś
678 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2016-05-13 do dziś
762 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2016-05-13 do dziś
862 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2016-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.07.2017 okres OD 16.11.2015 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
2data złożenia 20.06.2021 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-06-20 do dziś
3data złożenia 19.07.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-07-19 do dziś
4data złożenia 19.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-19 do dziś
5data złożenia 19.09.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-09-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.11.2015 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-06-20 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-07-19 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-19 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-09-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 16.11.2015 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-06-20 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-07-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów