A.R-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-10-19 godz. 18:19:46
Numer KRS: 0000588443
Numer REGON: 363078676
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-11-26
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2021-07-30
Sygnatura akt[RDF/321029/21/150]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-11-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.R-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-11-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-11-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat WŁODAWSKI gmina WŁODAWA miejscowość WŁODAWA2015-11-26 do dziś
2. Adresmiejscowość WŁODAWA ulica UL. CHEŁMSKA nr domu 100 kod pocztowy 22-200 poczta WŁODAWA kraj POLSKA 2015-11-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.11.2015 R., NOTARIUSZ JACEK TERESZCZUK, KACELARIA NOTARIALNA WE WŁODAWIE, REPERTORIUM A NR 3304/2015.2015-11-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-11-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-11-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEĆ2015-11-26 do dziś
2. ImionaRENATA2015-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 ZŁ.2015-11-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-11-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAŹ2015-11-26 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2015-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 ZŁ.2015-11-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-11-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego30000,00 ZŁ2015-11-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2015-11-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO.2015-11-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEĆ2015-11-26 do dziś
2. ImionaRENATA2015-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-11-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-11-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAŹ2015-11-26 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2015-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2015-11-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-11-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy159 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2015-11-26 do dziś
243 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2015-11-26 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-11-26 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-11-26 do dziś
550 TRANSPORT WODNY2015-11-26 do dziś
652 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2015-11-26 do dziś
755 ZAKWATEROWANIE2015-11-26 do dziś
856 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2015-11-26 do dziś
958 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2015-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.04.2016 okres OD 26.11.2015 DO 31.12.20152016-04-21 do dziś
2data złożenia 26.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
3data złożenia 15.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
4data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
5data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
6data złożenia 30.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-30 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 26.11.2015 DO 31.12.20152016-04-21 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 26.11.2015 DO 31.12.20152016-04-21 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów