BOWIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000588273
Numer REGON: 363097142
Numer NIP: 6282265326
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-11-27
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2021-04-17
Sygnatura akt[RDF/286726/21/632]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-11-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOWIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-11-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-11-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat CHRZANOWSKI gmina ALWERNIA miejscowość ALWERNIA2015-11-27 do dziś
2. Adresmiejscowość ALWERNIA ulica OS. CHEMIKÓW nr domu 20 kod pocztowy 32-566 poczta ALWERNIA kraj POLSKA 2016-03-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki109.11.2015R. - UMOWA SPÓŁKI, AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA WOJCIECHA SZKADŁUBOWICZA, Z KAN. NOT. W KRAKOWIE REP. A NR 10235/2015.2015-11-27 do dziś
224.01.2017 R. REP. A 203/2017, NOTARIUSZ TOMASZ PAWŁOWSKI,, KANCELARIA NOTARIALNA W ALWERNII, ZMIANA: § 8, § 12, § 152017-02-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-11-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOCZTOWSKA2015-11-27 do dziś
2. ImionaBOŻENA DOROTA2015-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-11-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-11-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-11-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-11-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-11-27 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej24.500,00 ZŁ2015-11-27 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego24.500,00 ZŁ2015-11-27 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2015-11-27 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego24.500,00 ZŁ2015-11-27 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-11-27 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOWIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3628408402015-11-27 do dziś
4. Numer KRS0000582864 2015-11-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2015-11-27 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAWCZYK2020-02-12 do dziś
2. ImionaANNA EWA2017-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-02-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-02-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-02-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej24.500,00 ZŁ2017-02-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego24.500,00 ZŁ2017-02-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-02-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-11-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPRAWY SPÓŁKI PROWADZI I REPREZENTUJE SPÓŁKĘ PRZED SĄDAMI, URZĘDAMI, WOBEC WSZYSTKICH BEZ WYJĄTKU OSÓB I PODMIOTÓW, WE WSZYSTKICH BEZ WYJĄTKU SPRAWACH, BEZ WZGLĘDU NA WARTOŚĆ I RODZAJ CZYNNOŚCI - KOMPLEMENTARIUSZ. W PRZYPADKU GDY KOMPLEMENTARIUSZEM POZOSTAJE OSOBA PRAWNA, KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁA PRZEZ SWOJE ORGANY. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST SPÓŁKA PRAWA HANDLOWEGO POD FIRMĄ BOWIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTOWANA PRZEZ ZARZĄD. W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, PRZY CZYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI BOWIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE BEZ OGRANICZEŃ CO DO RODZAJU SPRAWY LUB WARTOŚCI CZYNNOŚCI. CZŁONKAMI ZARZĄDU SPÓŁKI BOWIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KOMPLEMENTARIUSZA) SĄ PAN WIESŁAW POCZTOWSKI ORAZ PANI BOŻENA POCZTOWSKA.2015-11-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOWIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3628408402015-11-27 do dziś
4. Numer KRS0000582864 2015-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-11-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2015-11-27 do dziś
246 38 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2015-11-27 do dziś
347 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-11-27 do dziś
447 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-11-27 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-11-27 do dziś
646 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2015-11-27 do dziś
782 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2015-11-27 do dziś
810 84 Z PRODUKCJA PRZYPRAW2015-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.04.2017 okres OD 09.11.2015 DO 31.12.20162017-05-04 do dziś
2data złożenia 18.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-18 do dziś
3data złożenia 17.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-17 do dziś
4data złożenia 03.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
5data złożenia 17.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 09.11.2015 DO 31.12.20162017-05-04 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-17 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów