ENERGIA AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-10 godz. 17:09:44
Numer KRS: 0000588175
Numer REGON: 363097538
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-11-30
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2022-03-31
Sygnatura akt[RDF/374143/22/470]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-11-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGIA AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-11-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-11-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PŁOCK gmina PŁOCK miejscowość PŁOCK2015-11-30 do dziś
2. Adresmiejscowość PŁOCK ulica UL. LUDWIKA KRZYWICKIEGO nr domu 13 kod pocztowy 09-407 poczta PŁOCK kraj POLSKA 2015-11-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1- 03.08.2015 R., NOTARIUSZ ANNA BORKOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 2235/2015. - 19.10.2015 R., NOTARIUSZ ANNA BORKOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 3008/2015. ZMIENIONO: § 2 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI.2015-11-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-11-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-11-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROWIAK2015-11-30 do dziś
2. ImionaTOMASZ JERZY2015-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁOTYCH2015-11-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-11-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROGIŃSKI2015-11-30 do dziś
2. ImionaWACŁAW ROMAN2015-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250 ZŁOTYCH2015-11-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-11-30 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROGIŃSKA2015-11-30 do dziś
2. ImionaURSZULA AGNIESZKA2015-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250 ZŁOTYCH2015-11-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-11-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-11-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU POSIADA PRAWO DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.2015-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROGIŃSKI2015-11-30 do dziś
2. ImionaWACŁAW ROMAN2015-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-11-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-11-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaROGIŃSKA2015-11-30 do dziś
2. ImionaURSZULA AGNIESZKA2015-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2015-11-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-11-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-11-30 do dziś
235 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-11-30 do dziś
335 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-11-30 do dziś
435 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2015-11-30 do dziś
541 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-11-30 do dziś
642 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-11-30 do dziś
743 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-11-30 do dziś
864 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2015-11-30 do dziś
968 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.03.2017 okres OD 03.08.2015 DO 31.12.20162017-04-06 do dziś
2data złożenia 30.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
3data złożenia 29.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
4data złożenia 29.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
5data złożenia 30.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
6data złożenia 30.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
7data złożenia 04.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-04 do dziś
8data złożenia 20.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-20 do dziś
9data złożenia 31.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 03.08.2015 DO 31.12.20162017-04-06 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-25 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-20 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 03.08.2015 DO 31.12.20162017-04-06 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-04 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-20 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów