EWRESS SZCZEPANIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000588116
Numer REGON: 363087988
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-11-27
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2021-03-18
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/5539/21/437]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-11-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWRESS SZCZEPANIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-03-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-11-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2015-11-27 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. ALEKSANDROWSKA nr domu 67/93 kod pocztowy 91-205 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2015-11-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA Z 30.10.2015 R., NR REPERTORIUM: 8269/2015, ZAWARTA PRZED ZASTĘPCĄ NOTARIALNYM PIOTREM DOMŻALSKIM, ZASTĘPUJĄCYM RADOSŁAWA KANIECKIEGO NOTARIUSZA, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ŁODZI2015-11-27 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.10.2016 R., REPERTORIUM A NR 3459/2016, NOTARIUSZ KRZYSZTOF KABARA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZMIANA: §§ 2, 6, 7, 8, 9, 11, 18, 19 UMOWY, SKREŚLONO: §§ 21, 22.2016-11-04 do dziś
3ZMIANA UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 3 LUTEGO 2017 R. DOKONANA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO (REP. A NR 470/2017) SPORZĄDZONEGO PRZEZ NOTARIUSZA KRZYSZTOFA KABARĘ, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ŁODZI: - § 7.2 UMOWY OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE - § 19.3 LIT. A) OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE2017-03-09 do dziś
422.05.2017 R., NOTARIUSZ KRZYSZTOF KABARA KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 1964/2017, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI: § 7.2, § 18.6, § 19.04 OTRZYMAŁ NOWE OZNACZENIE JAKO § 19.5 ORAZ DODANO § 19.42017-07-05 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 03.02.2021 R., NOTARIUSZ KRZYSZTOF KABARA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 1290/2021 - ZMIANA § 2, § 7 UST. 1 I 2, § 8 UMOWY SPÓŁKI AKT NOTARIALNY Z DNIA 03.02.2021 R., NOTARIUSZ KRZYSZTOF KABARA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 1301/2021 - ZMIANA § 7 UST. 1, § 8 UST. 1, § 9 UST. 1, § 11 UST. 1 I 2 UMOWY SPÓŁKI2021-03-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-11-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEPANIAK2015-11-27 do dziś
2. ImionaRYSZARD BOGUSŁAW2015-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-11-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2016-11-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2016-11-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-11-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-11-27 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500 ZŁOTYCH2015-11-27 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.110.870,00 ZŁOTYCH2017-07-05 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2017-07-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego750.000,00 ZŁOTYCH2017-07-05 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2017-07-05 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego1.860.370 ZŁ2017-03-09 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2017-03-09 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego500 ZŁOTYCH2015-11-27 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-11-27 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEPANIAK2021-03-18 do dziś
2. ImionaKATARZYNA EWA2021-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-03-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2021-03-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-03-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-03-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-03-18 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-11-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ. KOMANDYTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE JAKO PEŁNOMOCNIK LUB PROKURENT2015-11-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEPANIAK2021-03-18 do dziś
2. ImionaKATARZYNA EWA2021-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSZCZEPANIAK2016-11-04 do dziś
2. ImionaRYSZARD BOGUSŁAW2016-11-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-11-04 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2016-11-04 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-11-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2015-11-27 do dziś
245 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2015-11-27 do dziś
345 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-11-27 do dziś
446 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2015-11-27 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-11-27 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-11-27 do dziś
764 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2015-11-27 do dziś
864 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-11-27 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-02 do dziś
2data złożenia 03.12.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-12-03 do dziś
3data złożenia 03.12.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-12-03 do dziś
4data złożenia 19.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-02 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-12-03 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-12-03 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów