EXOL A. PARADOWSKA, P. DUDEK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 13:32:08
Numer KRS: 0000588108
Numer REGON: 363066348
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-11-25
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2021-07-05
Sygnatura akt[RDF/310618/21/671]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2015-11-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXOL A. PARADOWSKA, P. DUDEK SPÓŁKA JAWNA2015-11-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-11-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-11-25 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. STANISŁAWA KULCZYŃSKIEGO nr domu 18 nr lokalu 36 kod pocztowy 02-777 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-11-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki104.11.2015 R.2015-11-25 do dziś
228.12.2016 R., ANEKS 1/2016 DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ, DODANIE § 12 DO UMOWY ORAZ ZMIANA § 3 PKT 22017-04-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-11-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPARADOWSKA2015-11-25 do dziś
2. ImionaANITA KINGA2015-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-11-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2015-11-25 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2015-11-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-11-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDEK2015-11-25 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2015-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-11-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2015-11-25 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2015-11-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-11-25 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-11-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.2015-11-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPARADOWSKA2015-11-25 do dziś
2. ImionaANITA KINGA2015-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDEK2015-11-25 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2015-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPARADOWSKI2015-11-25 do dziś
2. ImionaPIOTR RAFAŁ2015-11-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-11-25 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2015-11-25 do dziś
21. NazwiskoDUDEK2015-11-25 do dziś
2. ImionaJUSTYNA JOANNA2015-11-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-11-25 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2015-11-25 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2015-11-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-11-25 do dziś
233 17 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2015-11-25 do dziś
345 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-11-25 do dziś
446 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2015-11-25 do dziś
547 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-11-25 do dziś
647 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-11-25 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-11-25 do dziś
852 10 A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH2015-11-25 do dziś
952 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2015-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
2data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
3data złożenia 19.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-19 do dziś
4data złożenia 05.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów