HIGH GROW ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-17 godz. 12:47:07
Numer KRS: 0000587982
Numer REGON: 363066294
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-11-24
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2020-10-17
Sygnatura akt[RDF/265474/20/736]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-11-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHIGH GROW ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-11-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-11-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-11-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2015-11-24 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. SOKOLNICZA nr domu 5 nr lokalu 46 kod pocztowy 53-676 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2015-11-24 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejHGE2015@WP.PL2015-11-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.11.20152015-11-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-11-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-11-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUKUŁKA2015-11-24 do dziś
2. ImionaPAWEŁ BOGDAN2015-11-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2015-11-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-11-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLASKOWSKI2015-11-24 do dziś
2. ImionaMAREK JAN2015-11-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2015-11-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-11-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-11-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-11-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-11-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLASKOWSKI2015-11-24 do dziś
2. ImionaMAREK JAN2015-11-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-11-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-11-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUKUŁKA2015-11-24 do dziś
2. ImionaPAWEŁ BOGDAN2015-11-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-11-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-11-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2015-11-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy135 11 WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-11-24 do dziś
246 18 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2015-11-24 do dziś
366 21 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT2015-11-24 do dziś
468 31 POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2015-11-24 do dziś
582 99 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-11-24 do dziś
646 19 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2015-11-24 do dziś
769 10 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2015-11-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2016 okres OD 24.11.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
2data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
3data złożenia 29.11.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-29 do dziś
4data złożenia 29.11.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-29 do dziś
5data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 24.11.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-29 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-29 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 24.11.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-29 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-29 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów