HILLFORD INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000587473
Numer REGON: 363038027
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-11-20
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2021-05-26
Sygnatura akt[RDF/293881/21/159]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-11-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHILLFORD INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-11-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-11-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-11-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-11-20 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. MARSZAŁKOWSKA nr domu 111 kod pocztowy 00-102 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-11-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki112.11.2015 R.2015-11-20 do dziś
225.10.2016 R., REP. A NR 2576/2016; NOTARIUSZ AGNIESZKA KOWAL, KANCELARIA W RZESZOWIE PRZY UL. REFORMACKIEJ 8. ZMIENIONO § 7 UMOWY SPÓŁKI.2017-01-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-11-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLENKOWSKI2015-11-20 do dziś
2. ImionaWALDEMAR TADEUSZ2015-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-11-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2015-11-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2015-11-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-11-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-11-20 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000 ZŁ2015-11-20 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.099.000,00 ZŁ2017-01-25 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-01-25 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000 ZŁ2015-11-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-11-20 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego1.600.000,00 ZŁ2017-01-25 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-01-25 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHILLFORD INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1468093982015-11-20 do dziś
4. Numer KRS0000472267 2015-11-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2015-11-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-11-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ HILLFORD INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2015-11-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHILLFORD INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1468093982015-11-20 do dziś
4. Numer KRS0000472267 2015-11-20 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-11-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2015-11-20 do dziś
245 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2015-11-20 do dziś
345 4 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2015-11-20 do dziś
445 3 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-11-20 do dziś
568 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-11-20 do dziś
668 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-11-20 do dziś
777 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-11-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.06.2017 okres OD 20.11.2015 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
2data złożenia 07.12.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-12-07 do dziś
3data złożenia 21.05.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-05-21 do dziś
4data złożenia 26.05.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 20.11.2015 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-12-07 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-05-21 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-12-07 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-05-21 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów