AQUA DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000587408
Numer REGON: 363030422
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-11-20
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2023-10-07
Sygnatura akt[RDF/565532/23/870]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-11-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUA DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-11-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-11-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-11-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2015-11-20 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica UL. ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO nr domu 29 nr lokalu 9 kod pocztowy 40-019 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2015-11-20 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@MYHEALTHMLM.COM2015-11-20 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.MYHEALTHMLM.COM2015-11-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki118.11.2015R.2015-11-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-11-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCABA2015-11-20 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ SŁAWOMIR2015-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-11-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-11-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-11-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-11-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-11-20 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej100,00ZŁ2015-11-20 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego100,00ZŁ2015-11-20 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2015-11-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100,00ZŁ2015-11-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-11-20 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJEWSKI2015-11-20 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF HENRYK2015-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-11-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-11-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2015-11-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-11-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-11-20 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej100,00ZŁ2015-11-20 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego100,00ZŁ2015-11-20 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2015-11-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100,00ZŁ2015-11-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-11-20 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAQUA DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3627945772015-11-20 do dziś
4. Numer KRS0000580230 2015-11-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2015-11-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-11-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2015-11-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaAQUA DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3627945772015-11-20 do dziś
4. Numer KRS0000580230 2015-11-20 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMAJEWSKI2015-11-20 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF HENRYK2015-11-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-11-20 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2015-11-20 do dziś
21. NazwiskoCABA2015-11-20 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ SŁAWOMIR2015-11-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-11-20 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2015-11-20 do dziś
31. NazwiskoMAJEWSKA2015-11-20 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2015-11-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-11-20 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2015-11-20 do dziś
41. NazwiskoCABA2015-11-20 do dziś
2. ImionaANNA KATARZYNA2015-11-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-11-20 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2015-11-20 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-11-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy177 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-11-20 do dziś
246 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2015-11-20 do dziś
311 07 Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH2015-11-20 do dziś
477 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2015-11-20 do dziś
572 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2015-11-20 do dziś
636 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2015-11-20 do dziś
733 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2015-11-20 do dziś
833 12 NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2015-11-20 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-11-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.04.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-04-23 do dziś
2data złożenia 18.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-23 do dziś
3data złożenia 11.01.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-11 do dziś
4data złożenia 11.01.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-01-11 do dziś
5data złożenia 28.08.2022 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-08-28 do dziś
6data złożenia 07.10.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-10-07 do dziś
7data złożenia 07.10.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-10-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-04-23 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-23 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-08-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-08-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2022-02-242022-12-06 do dziś