A.S.A.P DP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-10-19 godz. 18:19:46
Numer KRS: 0000587396
Numer REGON: 363033691
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-11-20
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-09-27
Sygnatura akt[RDF/334011/21/572]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-11-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.S.A.P DP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-11-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-11-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-11-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat ALEKSANDROWSKI gmina ALEKSANDRÓW KUJAWSKI miejscowość OŚNO2020-08-05 do dziś
2. Adresmiejscowość OŚNO nr domu 11 kod pocztowy 87-700 poczta ALEKSANDRÓW KUJAWSKI kraj POLSKA 2020-08-05 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejASAPSPZOO@GMAIL.COM2015-11-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.11.2015 R.2015-11-20 do dziś
212.12.2015 R.; REP. A NR 1933/2015; NOTARIUSZ ANDRZEJ GBUR, KANCELARIA NOTARIALNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM; ZMIENIONO § 5, § 6.2016-02-24 do dziś
325.06.2020 R., REP. A NR 1870/2020, NOTARIUSZ MATEUSZ FABIRKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA: NOTARIUSZ MATEUSZ FABIRKIEWICZ, 87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI, UL. WOJSKA POLSKIEGO 31B, ZMIANA §3.2020-08-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-11-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-11-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZUDZIK2015-11-20 do dziś
2. ImionaPIOTR2015-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000,00 ZŁ2016-02-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-11-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZUDZIK2020-08-05 do dziś
2. ImionaDANIEL2020-08-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2020-08-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-08-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2016-02-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-11-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-11-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZUDZIK2015-11-20 do dziś
2. ImionaPIOTR2015-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-11-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-11-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-11-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-11-20 do dziś
243 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2015-11-20 do dziś
346 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2015-11-20 do dziś
446 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2015-11-20 do dziś
546 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2015-11-20 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-11-20 do dziś
745 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-11-20 do dziś
845 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2015-11-20 do dziś
945 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-11-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2017 okres OD 20.11.2015 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
2data złożenia 18.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
3data złożenia 18.12.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-12-18 do dziś
4data złożenia 14.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-14 do dziś
5data złożenia 27.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 20.11.2015 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-12-18 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-14 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 20.11.2015 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-12-18 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-14 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów