BPV POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000587355
Numer REGON: 363071148
Numer NIP: 7010522778
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-11-25
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2022-02-01
Sygnatura akt[RDF/367831/22/769]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-11-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBPV POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-11-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-11-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-11-25 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. POZNAŃSKA nr domu 16 nr lokalu 4 kod pocztowy 00-680 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-11-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki106.11.2015 R., NOTARIUSZ KATARZYNA TOWAREK, KANCELARIA NOTARIALNA UL. ŚW. WINCENTEGO 95 LOK. 1, WARSZAWA, REP. A NR 9696/20152015-11-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-11-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKŁODOWSKI2015-11-25 do dziś
2. ImionaERYK2015-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2015-11-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-11-25 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-11-25 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej990,00 ZŁ2015-11-25 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego990,00 ZŁ2015-11-25 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2015-11-25 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego990,00 ZŁ2015-11-25 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-11-25 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBPV POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3627456332015-11-25 do dziś
4. Numer KRS0000580888 2015-11-25 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2015-11-25 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-11-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ BPV POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZGODNIE ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI: ERYK SKŁODOWSKI - PRZES ZARZĄDU.2015-11-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBPV POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3627456332015-11-25 do dziś
4. Numer KRS0000580888 2015-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2015-11-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy173 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2015-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.04.2016 okres OD 25.11.2015 DO 31.12.20152016-05-04 do dziś
2data złożenia 25.01.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-03 do dziś
3data złożenia 28.02.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-12 do dziś
4data złożenia 05.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-05 do dziś
5data złożenia 21.01.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-01-21 do dziś
6data złożenia 08.02.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-08 do dziś
7data złożenia 01.02.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-02-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 25.11.2015 DO 31.12.20152016-05-04 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-03 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-12 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-05 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-01-24 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-08 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-02-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-12 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-05 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-01-24 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-08 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-02-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów