TAMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000587170
Numer REGON: 363052197
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-11-23
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2023-06-21
Sygnatura akt[RDF/502535/23/194]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-11-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-11-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-11-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-11-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina OŻARÓW MAZOWIECKI miejscowość OŻARÓW MAZOWIECKI2021-07-06 do dziś
2. Adresmiejscowość OŻARÓW MAZOWIECKI ulica UL. ROMANA DMOWSKIEGO nr domu 39 kod pocztowy 05-850 poczta OŻARÓW MAZOWIECKI kraj POLSKA 2021-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.09.2015, NOTARIUSZ JERZY HORBAN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. ZIMNEJ 2 LOK. 1, REP. A NR 6443/20152015-11-23 do dziś
227.11.2017R., REP. A NR 9863/2017, NOTARIUSZ JERZY HORBAN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NADANIE NOWEGO BRZMIENIA §7 UST.1 ORAZ §9 UST.1 UMOWY, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓKI2018-04-24 do dziś
311.05.2021R., REP. A NR 2447/2021, NOTARIUSZ JERZY HORBAN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NADANIE NOWEGO BRZMIENIA §3 ORAZ §9 UST. 1 ORAZ §16 ORAZ §21 UST. 1 UMOWY2021-07-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-11-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-11-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTKIEWICZ2015-11-23 do dziś
2. ImionaBOGDAN2015-11-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały67 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 33.500,00 ZŁ2021-07-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-11-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCYDEJKO2018-04-24 do dziś
2. ImionaANETA2018-04-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.500,00 ZŁ.2018-04-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-04-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2015-11-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-11-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2021-08-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCYDEJKO2021-10-29 do dziś
2. ImionaANETA2021-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-10-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-10-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTKIEWICZ2015-11-23 do dziś
2. ImionaBOGDAN2015-11-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-07-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-11-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2018-04-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-04-24 do dziś
285 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-04-24 do dziś
386 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2018-04-24 do dziś
486 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEJ2018-04-24 do dziś
547 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-04-24 do dziś
641 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2021-04-21 do dziś
743 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2021-04-21 do dziś
843 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-04-21 do dziś
941 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-04-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2017 okres OD 23.11.2015 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
2data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
3data złożenia 24.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
4data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
5data złożenia 26.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-26 do dziś
6data złożenia 21.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 23.11.2015 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-26 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 23.11.2015 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-26 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów