FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „ELMAR-TRANS” DĄBROWICZ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000587166
Numer REGON: 411558072
Numer NIP: 6991868813
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-11-23
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2023-06-06
Sygnatura akt[RDF/494913/23/177]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2015-11-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „ELMAR-TRANS” DĄBROWICZ SPÓŁKA JAWNA2015-11-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-11-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-11-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat RAWICKI gmina MIEJSKA GÓRKA miejscowość MIEJSKA GÓRKA2015-11-23 do dziś
2. Adresmiejscowość MIEJSKA GÓRKA ulica UL. RAWICKA nr domu 21 kod pocztowy 63-910 poczta MIEJSKA GÓRKA kraj POLSKA 2015-11-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki113.10.2015R.2015-11-23 do dziś
201.01.2018R. - ZMIENIONO: §7 UST. 2, 3, §11 UST. 2.2018-02-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-11-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2015-11-23 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA NR 1/X/2015 Z DNIA 13.10.2015R. WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ POD FIRMĄ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „ELMAR-TRANS” SPÓŁKA CYWILNA ELŻBIETA DĄBROWICZ MAREK DĄBROWICZ W DOMARADZICACH W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ ELŻBIETA DĄBROWICZ- NIP 6991291325, PESEL 62041304945 MAREK DĄBROWICZ- NIP 6990006245, PESEL 500318008122015-11-23 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „ELMAR-TRANS” SPÓŁKA CYWILNA ELŻBIETA DĄBROWICZ MAREK DĄBROWICZ2015-11-23 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyCENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2015-11-23 do dziś
5. Numer REGON4115580722015-11-23 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĄBROWICZ2015-11-23 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2015-11-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-11-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-11-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-11-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-11-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĄBROWICZ2015-11-23 do dziś
2. ImionaMAREK2015-11-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-11-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-11-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-11-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-11-23 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĄBROWICZ2018-02-26 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2018-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-02-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-02-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-02-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-02-26 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-11-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.2015-11-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĄBROWICZ2018-02-26 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2018-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĄBROWICZ2015-11-23 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2015-11-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-23 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĄBROWICZ2015-11-23 do dziś
2. ImionaMAREK2015-11-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-23 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-11-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy196 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-11-23 do dziś
243 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-11-23 do dziś
308 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU2015-11-23 do dziś
438 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2015-11-23 do dziś
543 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2015-11-23 do dziś
647 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2015-11-23 do dziś
752 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2015-11-23 do dziś
881 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2015-11-23 do dziś
943 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2015-11-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-30 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-20 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-20 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-09 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-20 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów