INSTYTUT TECHNIK SENSORYCZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-02-25 godz. 09:03:54
Numer KRS: 0000587060
Numer REGON: 363028046
Numer NIP: 9562314435
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-11-19
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2024-02-01
Sygnatura akt[RDF/579118/24/213]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-11-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT TECHNIK SENSORYCZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-11-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-11-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-11-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat TORUŃ gmina TORUŃ miejscowość TORUŃ2015-11-19 do dziś
2. Adresmiejscowość TORUŃ ulica UL. OLSZTYŃSKA nr domu 52 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA 2021-06-02 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@INSTYTUTTS.PL2021-03-04 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.INSTYTUTTS.PL2021-03-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.04.2016 R., REP. A NR 1569/2016, NOTARIUSZ IZABELA GASIN, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, UL. CHEŁMIŃSKA 17, ZMIANA TREŚCI § 11 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2016-07-14 do dziś
230.09.2015 R., NOTARIUSZ IZABELA GASIN, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, UL.CHEŁMIŃSKA 17, REP. A NR 4220/2015.2022-12-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-11-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-11-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRODZICKI2023-12-01 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ EDWARD2023-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-12-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.400,00 ZŁ2023-12-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-12-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATUSZAK2023-12-01 do dziś
2. ImionaPIOTR JERZY2023-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-12-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały72 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.600,00 ZŁ2023-12-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-12-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-11-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-11-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-11-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRODZICKI2023-12-01 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ EDWARD2023-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-12-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-12-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-12-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATUSZAK2023-12-01 do dziś
2. ImionaPIOTR JERZY2023-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-12-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-12-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy172 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2015-11-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-11-19 do dziś
226 51 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH2015-11-19 do dziś
362 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2015-11-19 do dziś
477 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2015-11-19 do dziś
571 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2015-11-19 do dziś
671 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2015-11-19 do dziś
762 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2015-11-19 do dziś
874 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-11-19 do dziś
958 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2015-11-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2017 okres OD 19.11.2015 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
2data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
3data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
4data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
5data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
6data złożenia 15.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-15 do dziś
7data złożenia 03.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
8data złożenia 09.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
9data złożenia 20.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-20 do dziś
10data złożenia 01.02.2024 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-02-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 19.11.2015 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-20 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-02-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 19.11.2015 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-20 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-02-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów