EXITMAKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000587009
Numer REGON: 363102788
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-11-30
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2019-08-20
Sygnatura akt[RDF/173810/19/913]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-11-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXITMAKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2018-10-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-11-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYN gmina OLSZTYN miejscowość OLSZTYN2016-08-30 do dziś
2. Adresmiejscowość OLSZTYN ulica UL. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO nr domu 62 nr lokalu 1 kod pocztowy 10-089 poczta OLSZTYN kraj POLSKA 2016-08-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z 15.06.2015 R., REP.A NR 6550/2015, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MARKA HRYMAKA PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL.CHMIELNEJ 73B LOK.LU10.2015-11-30 do dziś
226.02.2016, REP. A NR 2275/2016, NOTARIUSZ MAREK HRYMAK, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ M. HRYMAK NOTARIUSZ D. KUPRY JAŃCZYK SPÓŁKA CYWILNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. ZMIANA: §3.2016-08-30 do dziś
312.10.2016 R. NOTARIUSZ MAREK HRYMAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 12969/2016, ZMIENIONO § 7 UST.12017-03-29 do dziś
4AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 06.03.2018 R. , REP. A NR 3680/2018, NOTARIUSZ MAREK HRYMAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, SPROSTOWANYM AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 25.07.2018 R., REP. A NR 11634/2018, NOTARIUSZ MAREK HRYMAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: § 19, § 20 UST. 1 ZDANIE 1; WYKREŚLONO: § 12, § 13, § 14, § 15, § 20 UST. 3 I 4, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27, § 29 UST. 1 LIT. A I LIT. G;2018-10-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-11-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-11-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFUNDACJA NEO MEDIA2015-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON5195732862015-11-30 do dziś
4. Numer KRS0000174579 2015-11-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ2015-11-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-11-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSECONDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3605179972015-11-30 do dziś
4. Numer KRS0000537420 2015-11-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały6.030 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 603.000,00 ZŁ2015-11-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-11-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1103000,00 ZŁ2017-03-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1603000,00 ZŁ2015-11-30 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2015-11-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 EDUKACJA2015-11-30 do dziś
258 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2015-11-30 do dziś
362 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2015-11-30 do dziś
463 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2015-11-30 do dziś
564 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-11-30 do dziś
670 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2015-11-30 do dziś
772 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2015-11-30 do dziś
873 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2015-11-30 do dziś
974 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.07.2016 okres OD 15.06.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
2data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-05 do dziś
3data złożenia 19.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-19 do dziś
4data złożenia 19.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 05.03.20182019-08-19 do dziś
5data złożenia 19.08.2019 okres OD 06.03.2018 DO 31.12.20182019-08-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 15.06.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-05 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-19 do dziś
4OD 06.03.2018 DO 31.12.20182019-08-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 15.06.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-05 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-19 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 05.03.20182019-08-19 do dziś
5OD 06.03.2018 DO 31.12.20182019-08-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji06.03.2018 R. UCHWAŁA NR 4 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 06.03.2018 R. SPORZĄDZONA W POSTACI AKTU NOTARIALNEGO PRZEZ NOTARIUSZA MARKA HRYMAKA (REP. A NR 3680/2018),2018-10-19 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR SPÓŁKI Z UPRAWNIENIEM DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI.2018-10-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoKUBISTY2018-10-19 do dziś
2. ImionaKAROLINA2018-10-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności06.03.2018 R. UCHWAŁA NR 4 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 06.03.2018 R. SPORZĄDZONA W POSTACI AKTU NOTARIALNEGO PRZEZ NOTARIUSZA MARKA HRYMAKA (REP. A NR 3680/2018),2018-10-19 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2018-10-19 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów