BPC SUSHI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000586945
Numer REGON: 362871591
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-11-25
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2022-03-11
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/7079/22/361]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-11-25 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 362871591 NIP 70105171972015-11-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBPC SUSHI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-11-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-11-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2022-03-11 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica GEN. SYLWESTRA KALISKIEGO nr domu 30 nr lokalu 65 kod pocztowy 01-476 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-03-11 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejP.PYTEL@WP.PL2016-02-25 do dziś
4. Adres strony internetowejISUSHIBAR.PL2016-02-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 30.10.2015R. MARZANNA KWIECIEŃ NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 2125/2015.2015-11-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-11-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-11-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYTEL2015-11-25 do dziś
2. ImionaPIOTR LESZEK2015-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ2018-08-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-11-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZUBAK2015-11-25 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF TADEUSZ2015-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ2018-08-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-11-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2015-11-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-11-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE CZŁONKOWI ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE.2015-11-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYTEL2015-11-25 do dziś
2. ImionaPIOTR LESZEK2015-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-11-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-11-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZUBAK2015-11-25 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF TADEUSZ2015-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-11-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2015-11-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-11-25 do dziś
256 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2015-11-25 do dziś
356 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2015-11-25 do dziś
456 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2015-11-25 do dziś
556 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2015-11-25 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-11-25 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-11-25 do dziś
877 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2015-11-25 do dziś
981 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2015-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.07.2017 okres OD 25.11.2015 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
2data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
3data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4data złożenia 22.02.2021 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-02-22 do dziś
5data złożenia 08.03.2021 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-03-08 do dziś
6data złożenia 24.01.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 25.11.2015 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-02-22 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 25.11.2015 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-02-22 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów