ENEA INNOWACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000586742
Numer REGON: 363159989
Numer NIP: 5272752509
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-12-04
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2022-07-04
Sygnatura akt[RDF/400387/22/878]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-12-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENEA INNOWACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-04-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-12-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-12-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-12-04 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. WIŚNIOWA nr domu 40 kod pocztowy 02-520 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-01-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.09.2015 R., OLAF PERETIATKOWICZ, NOTARIUSZ W POZNANIU, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY ULICY LIBELTA NR 1A, REPERTORIUM A NR 7546/2015. 06.11.2015 R., MAGDALENA WYPIEROWSKA, ZASTĘPCA NOTARIALNY PAWŁA ORŁOWSKIEGO, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY ULICY CHŁODNEJ NR 15, REPERTORIUM A NR 9238/2015, ZMIENIONO: §3 ORAZ §14 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2015-12-04 do dziś
206.11.2017 R., REP. A NR 7834/2017, NOTARIUSZ OLAF PERETIATKOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIANA CAŁOŚCI BRZMIENIA AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO NA NOWE STANOWIĄCE TEKST JEDNOLITY2018-04-17 do dziś
324.09.2019R., REP. A NR 4762/2019, NOTARIUSZ KRYSTIAN JÓZEFIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU ZMIANA §8 PKT 1 I §8 PKT 3 PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2019-11-21 do dziś
407.11.2019 R., REP. A NR 8541/2019, NOTARIUSZ WOJCIECH RADTKE, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU (61-512) PRZY ULICY PAMIĄTKOWEJ NUMER 2/6 ZMIANA: § 15 UST. 2, § 17 UST. 4 PKT 1) LIT. C), § 18 UST. 2 PKT 1) LIT. A), § 18 UST. 2 PKT 2), § 25 UST. 4, § 30.2019-12-19 do dziś
514.12.2020R., REP. A NR 13594/2020, NOTARIUSZ WOJCIECH RADTKE, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU W §17 UST.4 PKT 1) DODANO LIT.K), W §17 PO UST.7 DODANO UST.8, W §18 UST.2 DODANO PKT.62021-03-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-12-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-12-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaENEA SPÓŁKA AKCYJNA2015-12-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON6301399602015-12-04 do dziś
4. Numer KRS0000012483 2015-12-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały308 600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.860.000,00 ZŁOTYCH2021-07-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-12-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego30860000,00 ZŁ2021-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-12-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2018-04-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTIELOW2022-03-17 do dziś
2. ImionaDAWID PIOTR2022-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU DO SPRAW ROZWOJU2022-03-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-03-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŹBIAŁ LOBA2022-03-17 do dziś
2. ImionaKAMILA2022-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU DO SPRAW OPERACYJNYCH2022-03-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-03-17 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIUBA2021-01-12 do dziś
2. ImionaJACEK TOMASZ2021-01-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-01-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-01-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2018-04-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoADAMCZYK ŚCIBOR2021-01-12 do dziś
2. ImionaKATARZYNA HANNA2021-01-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-01-12 do dziś
21. NazwiskoTOMASZEWICZ2021-01-12 do dziś
2. ImionaPIOTR ANDRZEJ2021-01-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-01-12 do dziś
31. NazwiskoJAMROŻY2020-10-15 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2020-10-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2019-11-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2015-12-04 do dziś
264 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2015-12-04 do dziś
364 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH2015-12-04 do dziś
464 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-12-04 do dziś
566 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-12-04 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-12-04 do dziś
771 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2018-04-17 do dziś
874 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-04-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
2data złożenia 23.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-23 do dziś
3data złożenia 07.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
4data złożenia 07.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
5data złożenia 04.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-23 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-23 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2021-06-01 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaW DNIU 12 KWIETNIA 2021 R. NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW ENEA BADANIA I ROZWÓJ SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) PODJĘŁO UCHWAŁĘ NR 3 W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁKI ENEA BADANIA I ROZWÓJ SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE WRAZ Z WYRAŻENIEM ZGODY NA PLAN POŁĄCZENIA. NA PODSTAWIE ART. 516 § 6 W ZW. Z 516 § 1 KSH NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW ENEA INNOWACJE SP. Z O.O. (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) JEST ZWOLNIONE Z PODJĘCIA UCHWAŁY O POŁĄCZENIU. POŁĄCZENIE SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ZE SPÓŁKĄ ENEA INNOWACJE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WPISANĄ DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS, POD NUMEREM KRS 0000586742 (DALEJ: SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA), NASTĄPI W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 W ZW. Z 516 § 6 KSH, POPRZEZ PRZENIESIENIE NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ - JAKO JEDYNEGO WSPÓLNIKA SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ - CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ORAZ ROZWIĄZANIE SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ BEZ PRZEPROWADZENIA JEJ LIKWIDACJI. POŁĄCZENIE ODBYWA SIĘ BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ BEZ ZMIANY UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I WEDŁUG ZASAD PRZEWIDZIANYCH WE WSPÓLNYM PLANIE POŁĄCZENIA (PLAN POŁĄCZENIA ZNAJDUJE SIĘ W AKTACH REJESTROWYCH SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ).2021-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów