SSC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2020-11-30 godz. 13:00:23
Numer KRS: 0000586519
Numer REGON: 363012909
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-09-14
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2020-09-14
Sygnatura akt[RDF/239029/20/167]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-11-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSSC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2019-09-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-11-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-11-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2015-11-18 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. GROBLA nr domu 21 nr lokalu — kod pocztowy 61-858 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2015-11-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.05.2015R., NOTARIUSZ WITOLD DUCZMAL, KANCELARIA NOTARIALNA WITOLD DUCZMAL, KAROL BARAŃSKI SPÓŁKA CYWILNA, UL. PADEREWSKIEGO 7, 61-770 POZNAŃ, REP. A NR 2306/20152015-11-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-11-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-11-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMERSKI2015-11-18 do dziś
2. ImionaROMUALD JACEK2015-11-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ2017-11-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-11-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2015-11-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-11-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-11-18 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-11-18 do dziś
373 1 REKLAMA2015-11-18 do dziś
470 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2015-11-18 do dziś
563 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2015-11-18 do dziś
663 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-11-18 do dziś
773 2 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2015-11-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.07.2016 okres OD 20.05.2015 DO 31.12.20152017-01-05 do dziś
2data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-22 do dziś
3data złożenia 03.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-03 do dziś
4data złożenia 14.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 20.05.2015 DO 31.12.20152017-01-05 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-22 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 20.05.2015 DO 31.12.20152017-01-05 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji30.08.2019 R., UCHWAŁA NR 1/08/2019 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SSC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 30 SIERPNIA 2019 R. W PRZEDMIOCIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I POSTAWIENIA JEJ W STAN LIKWIDACJI, ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA KAROLA BARAŃSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ WITOLD DUCZMAL, KAROL BARAŃSKI, DAGMARA DUCZMAL S.C. AKTEM NOTARIALNYM REP. A NR 7262/2019, 30.08.20192019-09-25 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówKAŻDY LIKWIDATOR JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI2019-09-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoMERSKI2019-09-25 do dziś
2. ImionaROMUALD JACEK2019-09-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-09-25 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności30.08.2019 R., UCHWAŁA NR 1/08/2019 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SSC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 30 SIERPNIA 2019 R. W PRZEDMIOCIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I POSTAWIENIA JEJ W STAN LIKWIDACJI, ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA KAROLA BARAŃSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ WITOLD DUCZMAL, KAROL BARAŃSKI, DAGMARA DUCZMAL S.C. AKTEM NOTARIALNYM REP. A NR 7262/2019, 30.08.20192019-09-25 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2019-09-25 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów